You are here: Home Plant Dewi

Plant Dewi

 

Sue Fletcher

info@plantdewi.co.uk

01267 221551

Adeiladau Porth Tywyll
3 Heol Goch
Caerfyrddin
SA31 1QL

www.plantdewi.org.uk

Mae Plant Dewi yn credu mewn cryfhau teuluoedd, meithrin plant a chreu cymunedau. Mae’r prosiectau lleol yn grymuso teuluoedd, plant a phobl ifanc i feithrin yr hyder, y sgiliau a’r wybodaeth i sicrhau newid yn eu bywydau drostynt eu hunain. Rydym yn gweithio ar draws De Orllewin Cymru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.Mae’r gwaith a gyflawnir yng Ngheredigion yn cynnwys cymorth i Ganolfannau Teuluol, Llais Rhieni Ceredigion Parents’ Voice, cymorth i Ofalwyr Ifanc, grwpiau Tadau a Brocer Trydydd Sector TAF.

Manylion cyswllt

Rheolwrsue@plantdewi.co.uk

Cymorth i Ganolfannau Teuluol – llinos@plantdewi.co.uk  

Ceir bump Canolfan Deuluol yng Ngheredigion, y maent wedi’u lleoli yn Borth, Penparcau, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Tregaron ac y maent oll yn cael cymorth rheolaidd gan Blant Dewi er mwyn sicrhau eu bod gynaliadwy, eu bod yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel a’u bod yn bodloni anghenion eu cymuned.

 

 

Llais Rhieni Ceredigion Parents’ Voice

vicky@plantdewi.co.uk

Mae Llais Rhieni yn rhwydwaith ar gyfer rhieni a gofalwyr plant 0-25 oed.  Bydd rhieni a gofalwyr yn dod ynghyd yn rheolaidd i gael ymgynghoriadau ynghylch ystod eang o wasanaethau a chynlluniau a fydd yn cael effaith ar y darpariaethau i blant a theuluoedd yng Ngheredigion ac yng Nghymru.

 

Cymorth i Rieni Ifanc

Krissy.Walker@ceredigion.gov.uk

Mae prosiect Rhieni ifanc yn cynnig ystod eang o gymorth wedi’i deilwra i anghenion unigol rhieni ifanc (25 oed ac iau) trwy gyfrwng gwaith un i un, gwaith grŵp a gwaith allgymorth – gan ddarparu cymorth a chyngor ynghylch rhianta, perthnasoedd, addysg a hyfforddiant, budd-daliadau, tai ac iechyd.  Y nod yw Grymuso Rhieni ifanc, gwella lles a’u cynorthwyo nhw a’u plant i fod yn rhan o’u cymuned.  Caiff Rhaglen ‘Twf Emosiynol Trwy Greadigrwydd’ i Rieni Ifanc ei rhedeg sawl gwaith yn ystod y flwyddyn mewn gwahanol leoliadau yng Ngheredigion ac mae’n gyfuniad o waith taith bywyd a gweithgareddau celf creadigol/ therapiwtig, gyda’r nod o gynyddu lefelau hunan-barch, hyder a lles cyffredinol rhieni ifanc.

 

Brocer Trydydd Sector TAF

llinos@plantdewi.co.uk

Rôl Brocer Trydydd Sector Tîm o Amgylch y Teulu yw sicrhau bod modd i deuluoedd o fewn proses TAF fanteisio ar wasanaethau trydydd sector sy’n gallu cynnig cymorth iddynt, gan ddibynnu ar eu hanghenion.  Trwy fynychu cyfarfodydd Gweithwyr Proffesiynol Arweiniol, bydd y Brocer yn gwrando ar drafodaethau am deuluoedd, a bydd modd iddo gyfeirio at ystod eang o sefydliadau.