You are here: Home Gwasanaeth Ariannol

Gwasanaeth Ariannol

Undeb Credyd Gorllewin Cymru - Y cyd weithiad cynilo a benthyciadau sydd yn ddiogel, gyfeillgar ac yn gyfleus I Geredigion a Dyffryn Teifi.  Lleolir Swyddfa CredCer yn Aberteifi:

7 Stryd y Bont,
Aberteifi,
Ceredigion,
SA43 1HY
Neu gallwch cysylltu a nhw drwy ffonio 01239 621408
neu trwy e-bost:  admin@credcer.co.uk

Turn2us - Mae pobl ar draws y DU yn colli’r cyfle i hawlio budd-daliadau a chredydau treth sy’n werth dros £8 biliwn y flwyddyn. Gall Entitledto eich helpu i sicrhau eich bod yn cael yr hyn y mae gennych yr hawl i’w gael. Defnyddiwch y cymorth cyfrifo syml er mwyn gweld faint y gallech chi ei hawlio.

TaxAid – Mae TaxAid yn elusen yn y DU sy’n cynnig cyngor am ddim ynghylch treth i bobl na allant fforddio talu am wasanaeth cynghorydd proffesiynol. Mae’r gwasanaeth yn annibynnol ac yn gyfrinachol.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) – Help er mwyn cynorthwyo teuluoedd a gweithwyr gyda’r system fudd-daliadau a chredydau.

Cyllid y Wlad – Ei gwneud yn haws i chi ddarganfod a allai credydau treth eich helpu chi a’ch teulu.

Ymddiriedolaeth Gofal Dydd – Talu am Ofal Plant
Bydd yn eich helpu i ddeall y gwahanol fathau o gymorth ariannol y gallech fod yn ei gael er mwyn eich helpu i dalu am eich gofal plant.

Bydd y math o help y bydd modd i chi ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ond gallwch weld a oes unrhyw help ar gael ar eich cyfer chi pan fyddwch yn gweithio, yn astudio, yn cael hyfforddiant neu os oes gennych anghenion ychwanegol.

Gingerbread – Mae Gingerbread yn cynnig gwybodaeth, cyngor a thaflenni ffeithiau am yr holl faterion sy’n codi pan fyddwch yn gofalu am blant ar eich pen eich hun. Mae’r materion yn cynnwys cynhaliaeth plant, budd-daliadau, credydau treth, addysg, cyflogaeth, tai, trefniadau gyda rhiant arall eich plentyn, trafferthion ariannol a newidiadau sy’n diwygio’r system lles. A’r cyfle i fanteisio ar ddau wasanaeth arbennig:
1. Plentyn anabl: ar gyfer rhieni sengl sy’n gofalu am blentyn gydag anabledd
2. Teulu diogel: ar gyfer rhieni sengl y mae eu plentyn yn dangos ymddygiad bygythiol.

Mae llinell gymorth Rhieni Unigol ar gael ar: 0800 018 5026. 9am – 5pm yn ystod yr wythnos, a than 8pm ar nos Fercher.

Budd-dal Plant – Gwybodaeth am Fudd-dal Plant, faint y byddwch yn ei gael ac a ydych yn debygol o fod yn gymwys

Working Families – Mae Working Families yn elusen sy’n ymgyrchu ac sy’n cynorthwyo ac yn rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr sy’n gweithio. Yn ogystal, mae’n gweithio gyda chyflogwyr er mwyn eu hannog i elwa ar y manteision sy’n codi wrth helpu eu cyflogeion i sicrhau cydbwysedd rhwng eu bywyd yn y gwaith ac yn y cartref.

A ydych yn cael trafferthion gyda Dyled?

Cyngor Ynghylch Arian?

Ydych chi’n poeni am sut I reoli’ch arian?
Ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu’ch biliau?
Ydych chi wedi colli rheolaeth ar eich dyledion?

Trefnwch apwyntiad yn Aberaeron gyda Ymgynghorwr sy’n arbenigo ar ddyled. Ffoniwch 01239 621974 neu e-bost: moneyadvice@cardigancab.cabnet.org.uk