You are here: Home Gwasanaeth Cymorth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Gwasanaeth Cymorth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

 

Name of Service  Gwasanaeth Cymorth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
Enw cyswllt: Andrea Green
Cyfeiriad E-bost: Info@westwalesdas.org.uk
andrea.green@westwalesdas.org.uk
Rhif Ffon: Llinell gymorth 24 awr: 01970 625 585 
Cyfeiriad:  (gan gynnwys cod post) Manylion cyswllt Aberystwyth:
42 Ffordd Portland
Aberystwyth
SY23 2NL
Manylion cyswllt Aberteifi:
Canolfan Branwen
6 Stryd y Bont
Aberteifi
SA43 1HY
Gwefan: http://www.westwalesdas.org.uk/  
Cost os yn briodol: Dim
Iaith y gwasanaeth: Dwyieithog
Oedrany mae’r gwasaneth yn briodol: Unrhyw oedran
rhowch ddisgrifiad byr o’ch gwasanaeth: Yr hyn rydym yn ei wneud!Dim ots beth yw eich rhyw, oedran, hil, rhywioldeb neu gefndir rydym yma i roi’r holl gymorth y gallwn.Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Darparu cymorth a chefnogaeth ymarferol
 • Darparu lloches ddiogel pan fo angen
 • Lleihau’r risgiau o drais a digartrefedd
 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o arwyddion cam-drin yn y cartref

llochesi sy’n cynnwys pedair ystafell wely, un yng ngogledd y sir ac un yn y de

 • Wyth ar hugain o leoedd cymorth fel y bo’r angen, sy’n galluogi Defnyddwyr Gwasanaeth i fyw bywydau llwyddiannus yn y gymuned.
 • Gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc
 • Cymorth 24 awr y dydd gan ddefnyddio’r linell gymorth genedlaethol
 • Clinigau galw heibio
 • Siop un stop a chanolfan wybodaeth
 • Rhaglen Ymwybyddiaeth Alcohol a Chyffuriau (DAAP), sy’n cael ei rhedeg gan Cyswllt Contact
 • Rhaglen Rhyddid
 • Pecyn Cymorth Adfer
 • Mae gennym weithwyr cymorth sy’n gallu cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod yn ein Gwasanaeth Cymorth fel y bo’r Angen a hefyd, i’r menywod yn ein Llochesau.

Mae’r Cymorth Ymarferol a gynigir yn cynnwys

 • Unrhyw faterion tenantiaeth a chwilio am lety amgen
 • Mynychu apwyntiadau mewn canolfan waith, canolfan Cyngor ar Bopeth, Cyfreithiwr ac ati
 • Cymorth gyda materion ariannol a chyllidebu.
 • Mynd gyda menywod i’r llys ac i gyfweliadau gyda’r heddlu

Mae’r cymorth gan Wasanaethau Plant yn cynnwys:

 • Cymorth 1 i 1 yn y lloches a chymorth fel y bo’r angen
 • Rhaglen STAR ar gyfer (plant 4-6 oed gyda’r fam)
 • Rhaglen STAR ar gyfer (plant 7-11 oed gyda’r fam)
 • Clwb STAR ar gyfer plant 6-12 oed (Plant yn unig)
 • Clwb STAR ar gyfer plant 11-13 oed (Plant yn unig)
 • Pobl Ifanc STAR

Ystyr STAR yw Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch

Does your service have any restrictions?  E.g. service only available within Flying Start catchment  
Does your service have a logo?  If yes, please could you send us your logo?