You are here: Home Adref Proffesiynol Tîm o Amgylch y Teulu

Tîm o Amgylch y Teulu

 

 

 

Taflen Tim o Amgylch y Teulu 

Cais am Dîm o Amgylch y Teulu

Cardiau Cryfderau ac Anghenion 

Holiadur ar gyfer Teuluoedd

TAF Holiadur ar gyfer Person Ifanc

Llyfryn Fi a Fy Myd

Llyfryn Fi Fy Hun

 GICD Hyfforddiant gweithlu ehangach 

TAT Canllawiau i Ymarferwyr

Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngheredigion  

Cylchlythyr Tim o Amgylch y Teulu Mai 2015

Weithiau, bydd angen ychydig help ychwanegol ar Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd er mwyn iddynt fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus.

Gall Tîm o Amgylch y Teulu gynnig cyngor, help a chymorth wrth ddwyn ynghyd y bobl gywir i helpu.

Sut mae’n gweithio

  • Bydd gan rywun, chi efallai, rai pryderon neu ofidiau am blentyn, person ifanc neu deulu
  • Byddwn yn cysylltu â’r teulu, y plentyn neu’r person ifanc er mwyn trafod y pryderon hyn gyda nhw
  • Gyda’n gilydd, byddwn yn ystyried ffyrdd o helpu
  • Gofynnir i nifer fach o bobl y gallent helpu yn ein barn ni, i fod yn rhan o Dîm o Amgylch y Teulu. 
  • Bydd y Plentyn, y Person Ifanc a’r Teulu yn gweithio gydag ymarferwyr er mwyn llunio cynllun
  • Bydd UN person yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei ddilyn

 

Pa fath o bethau y bydd modd i TAF helpu gyda nhw?

 Pobl ifanc sy’n gadael y cartref / rhedeg i ffwrdd

 Iechyd corfforol neu emosiynol gwael

 Straen a phroblemau rhianta

 Ymddygiad heriol yn y cartref

 Oedi yn natblygiad eich plentyn

 Anawsterau yn y gymuned

 Problemau gyda pherthnasoedd

 Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau

 Problemau yn yr ysgol

 Bwlio

 Materion sy’n ymwneud â thai

 Ymddygiad gwrthgymdeithasol

 

Rydym yn darparu hyfforddiant yn rhad ac am ddim er mwyn sicrhau bod pawb y maent yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn deall y broses ac yn ei defnyddio.  Mae modd gweld y ddau amserlen gyfredol yma:  Hyfforddiant TAF Lefel 1 a Hyfforddiant TAF Lefel 2.

 

Mae’r hyfforddiant ar gyfer unrhyw un y maent yn gwneud gwaith uniongyrchol gyda theuluo edd, yn enwedig teuluoedd y maent mewn perygl o fod angen gwasanaethau statudol maes o law (e.e.  digartrefedd, gwasanaethau cymdeithasol, ymyrraeth cyfiawnder troseddol).  Mae proses Tîm o amgylch y teulu yn cynnig cyfle i ymarferwyr weithio gydag asiantaethau eraill, fel tîm, er mwyn ymyrryd yn gynnar gyda chynllun gweithredu sy’n canolbwyntio ar nod, er mwyn cynorthwyo teuluoedd i adennill rheolaeth droseu bywydau.

Cyhoeddir rhagor o ddyddiadau hyfforddi trwy gydol 2013.

Dogfennau er mwyn cynorthwyo proses Tîm o Amgylch y Teulu – a fyddech gystal â’u lawrlwytho a’u defnyddio.

Manylion Cyswllt

Mari Jefferis (Cydlynydd TAF – Gogledd Ceredigion)

Nerys Jones (Cydlynydd TAF –  Canol Ceredigion)

Emma Jones (Cydlynydd TAF  – De)

Michelle James (Cydlynydd Anabledd TAF  – Ledled y Sir Ceredigion)

Min Y Môr,
Wellington Gardens,
Aberaeron,
Ceredigion, SA46 0BQ

Tel: (01545) 572649

E-mail: TAF@ceredigion.gov.uk

Brocer Trydydd Sector TAF

catrin@plantdewi.co.uk

Rôl Brocer Trydydd Sector Tîm o Amgylch y Teulu yw sicrhau bod modd i deuluoedd o fewn proses TAF fanteisio ar wasanaethau trydydd sector sy’n gallu cynnig cymorth iddynt, gan ddibynnu ar eu hanghenion. Trwy fynychu cyfarfodydd Gweithwyr Proffesiynol Arweiniol, bydd y Brocer yn gwrando ar drafodaethau am deuluoedd, a bydd modd iddo gyfeirio at ystod eang o sefydliadau.