You are here: Home Adref Proffesiynol Staff Gofal Plant Gwybodaeth Defnyddiol i Ofalwyr Plant

Gwybodaeth Defnyddiol i Ofalwyr Plant

Cyngor ynghylch Treth ar gyfer Gofalwyr Maeth

Isod, gweler cyswllt i becyn E-ddysgu a ddatblygwyd gan CaThEM.  Mae’r pecyn yn rhoi cyngor ynghylch y materion treth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer gofalwyr maeth.  Mae modd cwblhau’r pecyn mewn rhannau bach.

Cyngor ynghylch Treth ar gyfer Gwarchodwyr Plant (Dolen allanol Saesneg yn Unig) 

 

Diogelwch Bwyd

Asiantaeth Safonau Bwyd – Cymru Gwaith nhw yw gwella diogelwch a safonau bwyd yng Nghymru a diogelu iechyd y cyhoedd yng Nghymru mewn perthynas â bwyd. 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) – Gwybodaeth i Warchodwyr Plant

Mae diogelwch bwyd yn bwysig iawn i ofalwyr plant megis gwarchodwyr plant, gan bod plant yn grŵp agored i niwed, sy’n golygu y gall gwenwyn bwyd gael effaith fwy difrifol arnynt nag y bydd yn ei gael ar oedolion.

Mae FSA yn darparu cyngor i ofalwyr plant cofrestredig ynghylch safleoedd domestig, gan gynnwys gwarchodwyr plant, y maent yn darparu gwasanaeth bwyd i’r sawl y byddant yn gofalu amdanynt

Bwyd mwy diogel, busnes gwell i warchodwyr plant

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi paratoi pecyn ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’ (SFBB) yn arbennig ar gyfer gwarchodwyr plant.  Mae’r pecyn yn cynnig cyngor syml ynghylch diogelwch bwyd, gan gynnwys gwybodaeth am fwydo babanod a phlant, coginio, glanhau, oeri bwyd a gofalu am blentyn y mae ganddynt alergedd bwyd.

Fe’i cynlluniwyd er mwyn helpu gwarchodwyr plant:

  • i baratoi bwyd mwy diogel
  • i ddiogelu iechyd y plant y byddant yn gofalu amdanynt
  • i gydymffurfio gyda rheoliadau hylendid bwyd

Cysylltwch ag FSA i archebu eich copi o ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’ trwy ffonio 0845 606 0667 neu anfonwch e-bost at foodstandards@ecgroup.co.uk

Diogelwch Tân mewn Tai neu Fflatiau sy’n cael eu defnyddio i warchod plant

Lluniwyd y llyfryn gwybodaeth hwn gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Tân gyda’r bwriad o helpu gwarchodwyr plant i sicrhau bod eu tai a’u fflatiau yn ddiogel rhag tân a’u bod yn cydymffurfio â’r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.