You are here: Home Adref Gofal Plant Rheolau Gofal Plant

Rheolau Gofal Plant

Rhaid i unrhyw ddarpariaeth gofal plant sy’n gofalu am blant dan 12 oed am dros 2 awr y dydd fod yn gofrestredig.  Mae’n anghyfreithlon gofalu am blant dan 12 oed am dros 2 awr (oni bai eich bod yn berthynas trwy waed i blentyn).

Y Fframwaith Arolygu Newydd

O fis Ebrill 2016 bydd AGGCC yn arolygu gan ddefnyddio fframwaith newydd a fydd yn rhoi mwy o ffocws ar ddatblygiad plentyn a chanlyniadau lles. Pan fydd arolygwyr yn ymweld â chi, byddant yn ystyried pedair thema:

• Lles
• Gofal a datblygiad
• Arweinyddiaeth a rheolaeth
• Yr Amgylchedd

Am ragor o wybodaeth am y fframwaith a’r hyn y bydd AGGCC yn ystyried o dan bob thema, gweler eu fframwaith (AGGCC yn unig), neu os ydych yn darparu ac Addysg Ariennir i blant tair oed, yna bydd angen i chi weld y fframwaith arolygu ar y cyd.

PWYSIG – Newidiadau i Arolygiad o ofal plant o fis Ebrill 2016 – Taflen Ffeithiau Gofal Plant.

Pwy sy’n rheoleiddio darpariaeth gofal plant?

Y corff rheoliadol sy’n gyfrifol am ofal plant yw Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).  Ei rôl yw annog gwelliant o ran gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol trwy reoleiddio, arolygu ac adolygu gwasanaethau.  Ei nod yw codi safonau, gwella ansawdd, hyrwyddo arfer gorau a dweud wrth bobl am ofal cymdeithasol.

Mae AGGCC yn rheoleiddio ac yn arolygu gwasanaethau i bawb, o’r rhai ifanc iawn i bobl hŷn.  Mae modd i’w gwaith effeithio ar fwyafrif y bobl sy’n byw yng Nghymru ar ryw adeg yn ystod eu bywydau.  Bydd AGGCC yn penderfynu ar y sawl y bydd modd iddynt ddarparu gwasanaethau, bydd yn arolygu gwasanaethau gofal plant ac yn sicrhau bod y safonau gofynnol yn cael eu bodloni, a bydd yn delio gyda chwynion hefyd.

Mae’r rheoliadau yn cynnwys:

  • Cofrestru – byddant yn penderfynu pwy fydd yn cael darparu gwasanaethau
  • Arolygu – byddant yn arolygu’r gwasanaethau hynny ac yn cyhoeddi adroddiadau
  • Gorfodi – byddant yn gweithredu er mwyn sicrhau bod gofynion y Ddeddf Safonau Gofal a’r rheoliadau cysylltiedig yn cael eu cyflawni
  • Cwynion a phryderon – maent yn awyddus i glywed gan ddefnyddwyr gwasanaethau ynghylch eu profiadau, ynghyd ag unrhyw bryderon am y gwasanaethau yr ydym yn eu rheoleiddio.

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir:

Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Mae AGGCC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er eu bod yn rhan o Adran o fewn Llywodraeth Cymru, mae nifer o ragofalon mewn grym er mwyn sicrhau eu hannibyniaeth.

Sut mae modd i chi gysylltu ag AGGCC?

Mae ganddynt dair swyddfa ranbarthol ar draws Cymru.  Y brif swyddfa sy’n delio gyda Cheredigion yw swyddfa De Orllewin Cymru yng Nghaerfyrddin.  Y manylion cyswllt yw:

AGGCC
Adeiladau’r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT

Rhif ffôn: 0300 7900 126
Ffacs:  01267 245140
E-bostcssiw.southwest@wales.gsi.gov.uk

Trowch at eu gwefan am ragor o wybodaeth:  Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Os hoffech weld adroddiad arolygu am unrhyw leoliadau gofal plant cofrestredig yng Ngheredigion, cliciwch ar y linc canlynol:

Chwilio am wasanaeth gofal neu adroddiad arolygu