You are here: Home Adref Gofal Plant Gofal Plant yn y Cartref: Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol

Gofal Plant yn y Cartref: Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol

Mae’r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol, Gofal Plant yn y Cartref, yn darparu lefel ychwanegol o sicrwydd i rieni sydd am i’w plant dderbyn gofal yn eu cartref eu hunain.

Ei fwriad yw codi safon gofal yn y cartref a galluogi rhagor o rieni i ddefnyddio’r dull hwn o ofal plant i gael mynediad at Elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith neu i ddefnyddio Talebau Gofal Plant.

Gallai unrhyw un, heblaw am berthynas agos, sy’n darparu gofal plant yng nghartref y plentyn ymgeisio i ddod yn weithiwr gofal plant wedi’i gymeradwyo. 

Er mwyn cael eich cymeradwyo o dan y cynllun hwn, mae’n rhaid i weithwyr gofal plant:

  • Fod yn 18 oed neu’n hŷn
  • Meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn gofal plant a’r blynyddoedd cynnar (neu’n uwch)
  • Meddu ar dystysgrif cymorth cyntaf
  • Cael gwiriad CRB manwl clir

Cost cais i’r cynllun yw £104, ac mae’r gymeradwyaeth yn ddilys am flwyddyn.

O 1 Ebrill 2011, Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) fydd corff cymeradwyo’r cynllun.

Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol
AGGCC
Swyddfeydd y Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ
Ffôn: 0300 062 5609
E-bost:
cssiw.north@wales.gsi.gov.uk

Buddion i Rieni

Drwy ddefnyddio nani sydd wedi’i chymeradwyo gan y cynllun hwn, bydd yno lefel uwch o sicrwydd bod y person yr ydych yn ei gyflogi wedi bodloni’r gofynion isaf, gan gynnwys gwiriad CRB manwl. Mae’r cynllun hefyd yn darparu cadarnhad bod gan y person dystysgrif cymorth cyntaf ddiweddar a chymhwyster gofal plant addas.

Mae defnyddio nani wedi’i chymeradwyo yn golygu y gallwch hefyd fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith neu help ariannol arall megis gofal plant a gefnogwyd gan y cyflogwr.

I gael rhagor o wybodaeth am gymhwyster y Credyd Treth Gwaith, cysylltwch â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar 0845 300 3900.

Buddion i Nanis

Drwy gymryd rhan yn y cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol, rydych yn elwa o fod yn rhan o gynllun a fydd yn cael ei gydnabod yng Nghymru gyfan.

Mae’r cynllun yn cydnabod eich bod wedi bodloni gofynion sylfaenol gofal plant gan gynnwys gwiriad CRB manwl, cymhwyster gofal plant addas a bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf gyfredol.

Mae yno hefyd bosibilrwydd o gyfle gwell i gael eich cyflogi gan rieni a allai  hawlio credydau treth am ddefnyddio gofal plant wedi’i gymeradwyo.

I gael manylion llawn am y broses ymgeisio, gan gynnwys cymwysterau a chwestiynau cyffredin, cliciwch yma:

Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol yng Nghymru 

Mamaethod a Helpwyr Teuluol

Cyflogir mamaeth i ofalu am eich plentyn yn eich cartref. Nid oes yn rhaid i famaethod feddu ar gymwysterau gofal plant ffurfiol, ond mae gan nifer gymwysterau nyrs feithrin neu gymwysterau eraill ym maes gofal plant. Ni cheir cofrestr mamaethod genedlaethol ar hyn o bryd. Oni bai eu bod yn gofalu am fwy na dau deulu, ni arolygir mamaethod gan AGGCC yn yr un modd â gofalwyr eraill, felly rhieni sy’n gyfrifol am gyfweld ac archwilio’u geirda. Fel arfer, mae helpwyr teuluol yn gweithio gyda’r rhiant gan roi help llaw wrth ofalu am y plentyn a gwneud gwaith ty cyffredinol. Gall helpwyr teuluol a mamaethod fyw yn y cartref neu ddod i’ch cartref ar ddiwrnodau neu oriau penodol. Mae rhai teuluoedd yn dewis gwneud trefniant ‘rhannu mamaeth’ fel ffordd o sicrhau bod y dewis hwn yn fwy fforddiadwy.