You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Talebau Gofal Plant

Talebau Gofal Plant

Bellach, mae nifer o gyflogwyr wedi ymrwymo i’r cynllun Talebau Gofal Plant, sy’n caniatáu i rieni aberthu rhywfaint o’u cyflog gros yn gyfnewid am “dalebau” y mae modd eu defnyddio er mwyn talu am ofal plant.  Bydd modd prynu’r £55 cyntaf bob wythnos (£243 bob mis) yn rhydd rhag treth neu Yswiriant Gwladol, sy’n golygu y gallai trethdalwr cyfradd is arbed tua £962 y flwyddyn ac y gallai trethdalwr cyfradd uwch arbed tua £1,195.

Mae modd i’r rhan fwyaf o gwmnïau ymuno â’r cynllun, felly os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, byddai’n werth i chi holi a yw’ch un chi wedi cofrestru gydag un o ddarparwyr y talebau.  Fodd bynnag, os oes modd i chi hawlio budd-daliadau, efallai y byddwch yn gweld bod y cynllun Talebau Gofal Plant yn effeithio ar y rhain, felly dylech ystyried eich amgylchiadau unigol cyn ymrwymo iddo.

A ydw i’n gymwys i gael talebau gofal plant?

Mae unrhyw riant sy’n gweithio neu’r rhai y mae ganddynt gyfrifoldeb rhiant dros blentyn sy’n byw gyda nhw, yn gymwys i gael talebau gofal plant.  Mae modd i bartner nad ydynt yn gweithio ddefnyddio’r talebau hyn hefyd.  Felly os bydd un rhiant yn cael y talebau, er enghraifft, bydd modd i’r partner sydd gartref ddefnyddio’r talebau er mwyn talu am ddarpariaeth gofal plant cymeradwy.

Sut mae modd i mi hawlio talebau gofal plant?

Dim ond trwy’ch cyflogwr y mae talebau gofal plant ar gael, ac mae’n rhaid bod eich cyflogwr yn cynnal cynllun talebau.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Mae modd darparu talebau gofal plant fel gwobr neu fudd ychwanegol ar ben cyflog cyflogai, fodd bynnag, cynigir y rhan fwyaf o gynlluniau trwy gyfrwng trefniant aberthu cyflog.  Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu cynnig i gyflogeion fel budd gwirfoddol, a bydd y cyflogai yn cyfnewid rhan o’u cyflog am dalebau.

Mae modd i chi ddewis cymryd talebau gofal plant y byddant yn werth hyd at £2,916 y flwyddyn fesul person, fel rhan o’ch pecyn tâl, ar yr amod na fydd eich cyflog ariannol yn gostwng islaw’r isafswm cyflog cenedlaethol.  Os byddwch yn dewis cael talebau gofal plant fel cyfran o’ch cyflog, mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i chi dalu cyfraniadau yswiriant gwladol (CYG) na threth ar hyd at £55 yr wythnos o ran y talebau.  Aberthu cyflog yw’r enw am hyn.

Pwy fydd modd i mi eu talu gyda thalebau gofal plant?

Bydd talebau gofal plant yn gallu talu am ofal plant nes yr adeg pan fydd plant yn 15 oed, ac mae modd eu defnyddio fel taliad llawn neu randaliad am unrhyw rai o’r canlynol:

  • Meithrinfa ddydd
  • Grŵp chwarae cyn ysgol
  • Clwb y tu allan i oriau ysgol
  • Gwarchodwr plant

Er mwyn manteisio ar yr esemptiad treth ac YG, rhaid bod y darparwr gofal plant y byddwch yn ei ddewis wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cwestiynau Cyffredin gan gyflogeion ynghylch y cyswllt rhwng Credydau Treth a Thalebau Gofal Plant.

CaThEM – Talebau Gofal Plant

Fideliti -Talebau Gofal Plant

Poster Fideliti