You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Credyd Cynhwysol (CC)

Credyd Cynhwysol (CC)

Mae’r credyd cynhwysol yn fudd-dal newydd a fydd yn cael ei gyflwyno tua diwedd 2013.  Bydd yn disodli nifer o fudd-daliadau lles eraill yn raddol – gan gynnwys budd-dal tai, cymhorthdal incwm a lwfans ceisio gwaith.

Mae’r credyd cynhwysol yn fudd-dal newydd i bobl oedran gwaith, a gynlluniwyd er mwyn ychwanegu at eich incwm gan sicrhau ei fod yn cyrraedd lefel ofynnol.  Bydd y credyd cynhwysol yn disodli budd-daliadau ar gyfer pobl di-waith a chredydau treth ar gyfer pobl sy’n gweithio.

Os na fydd eich incwm a’ch cynilion yn codi’n uwch na chyfyngiadau penodol, bydd modd i chi barhau i hawlio credyd cynhwysol os byddwch yn gweithio neu’n ddi-waith.  Gallai’r credyd cynhwysol helpu pobl ar incwm isel y maent yn symud i mewn ac allan o waith trwy leihau’r problemau sy’n cael eu hachosi wrth i fudd-daliadau stopio a chychwyn.

Bydd y credyd cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau hyn:

  • budd-dal tai
  • cymhorthdal incwm (IS)
  • lwfans ceisio gwaith (JSA)
  • lwfans cyflogaeth a chymorth (ESA)
  • credyd treth plant a chredyd treth gwaith
  • benthyciadau cyllidebu a benthyciadau argyfwng.

Bydd nifer o fudd-daliadau eraill yn bodoli o hyd.  Bydd rhai yn cyfrif fel incwm pan gaiff y credyd cyffredinol ei gyfrifo, ac ni fydd eraill yn cael eu cyfrif fel incwm.

Cliciwch fan hyn am Ganllaw Croeso i’r Credyd Cynhwysol (Universal Credit) - Saesneg yn unig

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth am Gredydau Cyffredinol trwy droi at y gwefannau canlynol:

CaThEM – Credyd Cyffredinol

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Hawliau Anabledd – taflenni ffeithiau am Gredyd Cyffredinol

Cwestiynnau a ofynwyd yn gyffredinol (Saesneg yn unig – Chwefror 2015)

Yr amserlen er mwyn cyflwyno’r credyd cyffredinol

O fis Hydref 2013, bydd y gwaith yn cychwyn i gyflwyno’r credyd cyffredinol ar lefel genedlaethol.  Bydd ceisiadau newydd am fudd-daliadau yn geisiadau am y credyd cyffredinol yn hytrach na chymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith, lwfans cyflogaeth a chymorth, neu fudd-dal tai.  Os na fyddwch yn cael budd-daliadau mwyach oherwydd eich bod yn dechrau gweithio, bydd modd i chi hawlio credyd cyffredinol yn lle credydau treth.

O fis Ebrill 2014, bydd pobl oedran gwaith y maent yn gweithio, yn hawlio credyd cyffredinol yn hytrach na chredydau treth.

O fis Ebrill 2014 i fis Hydref 2017, bydd pobl y maent yn hawlio budd-daliadau penodol eraill yn cael eu trosglwyddo i’r credyd cyffredinol yn raddol.

Dyma ddogfen gan Cyngor ar Bopeth ar bryd fydd Credyd Cyffredinol yn cyrraedd ardaloedd yng Nghymru: Rowlio Allan Credyd Cyffredinol yng Nghymru CAB