You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Budd-dal Plant

Budd-dal Plant

Mae Budd-dal Plant yn daliad y mae modd i chi ei hawlio ar gyfer eich plentyn.  Fel arfer, bydd yn cael ei dalu bob pedair wythnos ond weithiau, bydd yn cael ei dalu bob wythnos.  Telir symiau ar wahân ar gyfer pob plentyn.  Mae modd i’r taliad gan ei hawlio gan unrhyw un y maent yn gymwys i’w gael.  Mae Budd-dal Plant yn fudd-dal di-dreth ar gyfer pobl sy’n magu plant.  Er mwyn bod yn gymwys, bydd angen i chi fod yn byw yn y DU ac yn gyfrifol am blentyn y maent yn byw yma hefyd.

 

Pwy sy’n gallu cael Budd-dal Plant?

Os ydych yn gyfrifol am blentyn, bydd modd i chi gael Budd-dal Plant ar eu cyfer fel arfer – hyd yn oed os nad chi yw eu rhiant.

Byddwch yn gymwys i gael Budd-dal Plant os bydd modd i chi ateb ‘ydw’ i un o’r meini prawf canlynol.

A ydych chi’n magu plentyn:

  • Sydd dan 16 oed
    • Sydd dros 16 oed ond dan 20 oed, ac yn cael addysg neu hyfforddiant o hyd, y mae’n cyfrif ar gyfer Budd-dal Plant
    • Sy’n 16 neu’n 17 oed ac wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar, ac wedi cofrestru i weithio neu i gael hyfforddiant gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd

 

Os ydych chi a pherson arall yn hawlio Budd-dal Plant ar gyfer yr un plentyn, dim ond un ohonoch fydd yn gallu ei gael.

 

Fel arfer, bydd taliadau Budd-dal Plant yn stopio pan fydd eich plentyn yn 16 oed, oni bai eu bod yn cael addysg neu hyfforddiant sy’n cyfrif ar gyfer Budd-dal Plant.  Er enghraifft, nid yw cwrs uwch ar lefel addysg uwch – fel gradd – yn cyfrif.

Ni fydd modd i chi gael Budd-dal Plant ar gyfer eich plentyn pan fyddant yn cyrraedd 20 oed.

Mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn cael eu geni neu’n dod i fyw gyda chi.

Llinell Gymorth Budd-dal Plant

Mae modd i chi hawlio Budd-dal Plant ar-lein, gan ddefnyddio manylion y wefan a nodir isod neu thrwy ffonio’r linell gymorth:

CaThEM – Budd-dal Plant

Gov.uk – Budd-dal Plant

Llinell gymorth Budd-dal Plant:  0345 302 1444

Oriau agor

8.00 am tan 8.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener
8.00 am tan 4.00 pm ar ddydd Sadwrn
Ar gau ddydd Sul, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

Budd-dal Plant a’r Sawl sy’n Ennill Llawer o Arian