You are here: Home Adref Gofal Plant Gweithio ym maes Gofal Plant

Gweithio ym maes Gofal Plant

A ydych wedi ystyried gyrfa mewn gofal plant neu sefydlu sefydliad gofal plant eich hun? Mae llawer o gyfleoedd ar gael i chi gan gynnwys grantiau ac arian. Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion eich rhoi ar y llwybr cywir a rhoi cyngor i chi ynghylch y ddarpariaeth sy’n bodoli eisoes yn yr ardal. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01545 574187 (neu ebost fis@ceredigion.gov.uk).

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluoedd Ceredigion yn cynnig amrediad o wasanaethau cymorth rhad ac am ddim i ddarparwyr gofal plant yng Ngheredigion, gan gynnwys:

 • Hysbysebu eich gwasanaeth gofal plant am ddim
 • Cymorth wrth sefydlu darpariaeth gofal plant newydd (e.e. gwarchod plant, meithrinfa, clwb ar ôl ysgol)
 • Cymorth busnes gofal plant a grantiau i’r rhai sy’n cychwyn busness
 • Cyfleoedd hyfforddi, arian a chyrsiau i weithwyr gofal plant.

Yn ogystal, mae tim o Weithwyr Datblygu ar gael i help darparwyr gofal plant newydd i gychwyn eu busnes yn llwyddiannus. Maent hefyd yn cynnig cymorth, help a chyngor parhaus i ddarparwyr presennol, cynorthwyo grwpiau i ddatblygu eu darpariaeth, cynnig cymorth i hyrwyddo arferion da a help gydag unrhyw faterion yn ymwneud ag AGGCC. Am fwy o wybbodaeth cysylltwch ar FIS neu ffonio 01545 574187.

Mae’r galw am staff ym maes gofal plant wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n debygol o gynyddu eto o ganlyniad i bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu mwy o leoedd addysg a gofal plant i blant ifanc.

Gweithio ym maes Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
Mae pob math o bobl yn gweithio ym maes Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Mae angen amrywiaeth o fodelau rolau cadarnhaol a dylanwadau da ar blant. Mae gan y rhai sy’n gadael ysgol, myfyrwyr, oedolion o bob oedran, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig, dynion a menywod – profiadol a dibrofiad – rhan bwysig. Yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw eu hamynedd, eu brwdfrydedd a’u hymroddiad ynghyd â dealltwriaeth o’r ffaith bod eu swydd nhw yn un y dylid ei chymryd o ddifrif.

Beth yw’r dewisiadau?

 • Mae Gwarchodwyr Plant Cofrestredig yn gweithio yn eu cartref eu hunain gan ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant. Mae pob gwarchodwr newydd yn derbyn pecyn cychwyn, gan gynnwys aelodaeth o PACEY Cymru, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, yn ogystal â help i dalu am hyfforddiant ac offer. Gall Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion anfon Pecyn Gwybodaeth Gwarchod Plant atoch. Bydd hwn yn cynnwys manylion am gwrs, a’r Sesiynau Briffio sydd ar gael i roi gwybodaeth i chi am y broses gofrestru.
 • Sut i ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig
 • Ymgeisio I fod yn warchodwr plant cofrestredig
 • Dod yn warchodwr plant cofrestredig

 

 • Mae Meithrinfeydd Dydd ar agor yn ystod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn, felly mae llawer o gyfleoedd i chi wneud gwaith rhan-amser neu amser llawn, pa un bynnag sy’n addas i’ch ymrwymiadau eraill. Gyda mwy o brofiad, gallwch symud i rôl goruchwylio neu reoli. Mae dewis eang o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.
 • A ydych erioed wedi ystyried agor eich meithrinfa ddydd eich hun?Gall Chwarae Teg roi Cyngor I chi ynghylch ariannu a hyfforddiant. Gall eich helpu chi i lunio cynllun gweithredu a rhoi arweiniad ynghylch cydbwysedd bywyd-gwaith, help gyda chostau gofal a chynnig trafodaethau un-i-un a chyrsiau rhad ac am ddim. Gellir cael help ac arweiniad gan NDNA (Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd) a Busnes Cymru. 
 • A hoffech weithio mewn Grwp Rhieni a Babanod neu Grwp Chwarae neu’n sefydlu Grwp o’r fath? Mae WPPA (Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru) a MM (Mydiad Ysgolion Meithrin) yn cynnig ystod o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy’n ystyried gweithio mewn Grwp Rhieni a Babanod neu Grwp chwarae, neu ffurfio Grwp o’r fath.
 • A hoffech weithio mewn Clwb y tu allan i oriau Ysgol neu’n sefydlu clwb o’r fath? Mae’r clybiau hyn yn darparu amgylchedd diogel a hapus yn ystod tymhorau ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol. Cysylltwch gyda Thîm Gofal Plant i helpu sefydlu, datblygu a chynorthwyo clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol ar 01545 572078
 • Gweithio fel Mamaeth yn y cartref? Mae’r Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn gynllun gwirfoddol ar gyfer gofalwyr nad oes angen iddynt gofrestru gyda’r AGGCC. Ei amcan yw codi safon gofal yn y cartref a galluogi fwy o rieni i ddefnyddio cymorth ariannol.

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Cam wrth Gam sy’n gyfrifol am weithredu’r cynllun hyfforddi cenedlaethol ac mae’n cyflawni hyn trwy:

 • Gynnig hyfforddiant CGC ar Lefel 2 a Lefel 3, i alluogi ymgeiswyr i weithio mewn lleoliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar
 • Drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau Meithrin mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae Cam wrth Gam yn croesau dysgwyr sydd eisiau’r cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cam wrth Gam
Prif Swyddfa Mudiad Meithrin
Y Ganolfan Integredig
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PD

E-bost: post@meithrin.co.uk
Gwefan: http://www.meithrin.cymru/
Ffôn: 01970 639601
Neu ffoniwch am ddim ar 08000 11 22 33

Y Brifysgol Agored

Os hoffech weithio gyda phlant neu bobl ifanc, mae’r rhaglen Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yn cynnig dewis eang o gymwysterau a chyrsiau untro sy’n delio â’r ystod oedran llawn ac sy’n gallu helpu eich gyrfa. Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig tystysgrifau mewn graddau sylfaen a graddau anrhydedd o’r blynyddoedd cynnar i’r glasoed ac i’r cyfnod pan fydd unigolion yn oedolion ifanc. Trowch at ei gwefan i weld a oes unrhyw gyrsiau yn apelio atoch.