You are here: Home Adref Gofal Plant Gwarchodwyr Plant

Gwarchodwyr Plant

Cliciwch yma am restr gwarchodwyr plant

Mae Gwarchodwyr Plant yn ofalwyr dydd proffesiynol hunangyflogedig sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain gan ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant pobl arall, mewn lleoliad teuluol. Rhaid i warchodwyr plant gofrestru gydag AGGCC, a bydd archwiliad Swyddfa Cofnodion Troseddol yn cael ei drefnu ar eu cyfer ac unrhyw oedolion eraill (16+ oed) sy’n byw yn eu cartref.

Fel arfer, cofrestrir gwarchodwyr plant i ofalu am hyd at 3 phlentyn dan 5 oed a 3 phlentyn 5 – 8 oed, gan gynnwys eu plentyn eu hunain. Gallant ofalu am blant hyn hyd at 14 oed hefyd.

Cwestiynau gan rhieni

 

Dod yn Warchodwr Plant

A oes diddordeb gennych i ddod yn Warchodwr Plant?  Eisiau mwy o wybodaeth yna cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion ar 01545 574187 neu e-bost fis@ceredigion.gov.uk am wybodaeth pellach.

Mae NCMA (y Gymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant) yn elusen ac yn gymdeithas broffesiynol. Mae NCMA yn gweithio gyda gwarchodwyr plant cofrestredig, mamaethod ac unigolion a sefydliadau eraill, megis llywodraeth leol a chenedlaethol, er mwyn sicrhau bod teuluoedd ym mhob cymuned yng Nghymru a Lloegr yn gallu manteisio ar ofal plant yn y cartref, cyfleoedd chwarae, dysgu a chymorth i deuluoedd o ansawdd uchel.

National Childminding Association (Dolen allanol Saesneg yn unig)

Rhwydweithiau Cymorth i Warchodwyr Plant

Mae ymuno gyda rhwydwaith cymorth i Warchodwyr Plant yn cynnig y cyfle i warchodwyr plant gyfarfod gyda gwarchodwyr plant eraill yn yr ardal.  Mae hyn yn rhoi’r cyfle i warchodwyr weithio gydag eraill a chael cymorth er mwyn hyrwyddo’ch busnes.  Mae bod yn rhan o rwydwaith yn ffordd dda o fod yn ymwybodol o’r sefyllfa ddiweddaraf o ran lleoedd gwag.  Gall warchodwyr hysbysu gilydd o leoedd gwag a rhoi gwybod i deuluoedd ar yr un pryd.

Mae Ceredigion yn cynnwys pedwar Grŵp Rhwydwaith Cymorth sy’n cyfarfod yn rheolaidd:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am un o’r grwpiau rhwydwaith hyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am ragor o wybodaeth.