You are here: Home Adref Gofal Plant Dod yn Warchodwr Plant

Dod yn Warchodwr Plant

Os hoffech chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad, rhedeg busnes eich hun o’ch cartref, yna gallai gwarchod plant fod yn yrfa ddelfrydol i chi!

Fel gwarchodwr plant cofrestredig byddwch:

 • Yn gallu ofalu am eich plant eich hun ar yr un pryd;
 • Yn cynnig amgylchedd hapus ac cyffrous i’r plant sydd yn eich gofal;
 • Yn cynnig cyfleoedd dysgu a gweld y plant yn datblygu;
 • Yn gweithio yn cartref eich hunain gan ddewis eich oriau gwaith;
 • Yn gallu cyfarfod gwarchodwyr plant eraill sydd yn eich ardal a dod i adnabod eich cymuned leol;

Bod yn warchodwr plant cofrestredig yng Ngheredigion

  

Bod yn warchodwr plant cofrestredig yng NgheredigionTaflen Dwyieithog

 

Beth mae bod yn warchodwr plant cofrestredig yn ei olygu?

 • Byddwch yn gofalu am un neu fwy o blant o dan 12 oed; am fwy na dwy awr y dydd; yng nghartref eich hunain; am dâl
 • Bydd angen i chi cwrdd â gofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC)
 • Wedi cofrestri a cael eich adolugu a Arolygiaeth Gofal a Gwasnaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) er mwyn sicrhau eich bod yn darparu amgylchedd diogel a cyffrous i’r plant yn eich gofal
 • Byddwch yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg eich busnes eich hun

BWYSIG – mae’n anghyfreithlon i ofalu am blant o dan 12 oed yn eich cartref eich hun am fwy na dwy awr y dydd heb gofrestru!!!

 

 Sut i ddod yn warchodwr plant cofrestredig yng Ngheredigion?

 • Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ar 01545 574 187neu e-bostiwch fis@ceredigion.gov.uk
 • Mynychu Sesiwn Briffio Gofalwyr Plant
 • Bydd y Cydlynydd Gofal Plant a Hyfforddiant yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y cwrs ‘Deall Sut i Sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant yn y Cartref’ – CYPOP 5 yn cael ei gynnal
 • Mae’r cwrs CYPOP 5 yn cael ei redeg dros 8 wythnos gan Hyfforddiant Ceredigion Training  
 • Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs, y cam nesaf yw mynychu sesiynau mentora er mwyn cwblhau pecyn cofrestru ar gyfer Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • Bydd rhaid i chi fynychu cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg cyn cwblhau’r cofrestriad
 • Gofyn am ffurflen Gwasanaeth Ddatgeliad Gwahardd (DBS) o AGGCC i chi ac unrhyw un dros 16 oed yn y cartef
 •  Cyflwyno eich cais i AGGCC
 •  Bydd AGGCC yn trefnu ymweliad  â’ch cartref, bydd arolygydd yn dod i ymweld â chi yn eich cartref

 

Am fanylion sesiynau briffio a chyrsiau a gynhelir cyn bo hir, cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion

Ffôn:  01545 574187

E-bost:  fis@ceredigion.gov.uk

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch dod yn warchodwr plant cofrestredig, trowch at y gwefannau canlynol:

 PACEY

PACEY yw’r gymdeithas broffesiynol ar gyfer gwarchodwyr plant cofrestredig, ac mae’n gallu cynnig llawer o help a chyngor i chi pan fyddwch yn cychwyn ar eich gyrfa; 

PACEY Cymru

 Room 1.4
The Maltings
East Tyndall Street
Cardiff
CF24 5EZ

Ffôn:  0845 880 1299
Ffacs:  0845 880 1277

E-bost:  paceycymru@pacey.org.uk

Neu traswslwytho gopi o’r cyhoeddiad Pacey

Byddwch yn warchodwr plant cofrestredig yng nghymru 

Gwarchod Plant – Dewis Gyrfaol Gwerth Chweil a Hyblyg

  

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

AGGCC yw’r corff llywodraethol cenedlaethol sy’n gyfrifol am gofrestru ac arolygu gwarchodwyr plant yng Nghymru;

AGGCC

AGGCC
Rhanbarth De Orllewin
Adeiladau’r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT

Ffôn:  0300 7900 126

Ffacs:  01267 245140

E-bost:  cssiw.southwest@wales.gsi.gov.uk