You are here: Home Adref Gofal Plant DASH

DASH

Cyswllt: Jo Kennaugh

DASH

Min y mor Bungalow,
Wellington Gardens,
Aberaeron,
Ceredigion
SA46 0BQ

do@dashceredigion.org.uk

07872451821

www.dashceredigion.org.uk

Gweithgarwch/ gwasanaeth a ddarparir Nod y gweithgarwch/ gwasanaeth Sut y mae’n cael ei ddarparu a phwy sy’n cael budd                                 ohono
Cynlluniau chwarae DASH yn ystod y Pasg a’r haf mae’n darparu cynlluniau chwarae diogel, ysgogol a phleserus, gyda chymarebau staffio hael, ar gyfer plant anabl a’u brodyr a’u chwiorydd. Darparir diwrnodau cyfan (9-3.30) mewn 2 leoliad ar yr unpryd dros 4 diwrnod dros y Pasg ac 19 diwrnod yn ystod                             gwyliau’r haf. Mae’r buddiolwyr yn blant anabl a’u brodyr a’u chwiorydd ymaent yn 4 – 11 oed.  Trafnidiaeth am ddim – o ddrws i ddrws.
Diwrnodau Gweithgarwch DASHABOUT yn ystod y Pasg a’r haf Mae’n darparu gweithgareddau hamdden diogel, ysgogol a phleserus, gyda chymarebau staffio hael, ar gyfer pobl ifanc anabl 12-25 oed. Amserlen a gynlluniwyd o weithgareddau ar gyfer y diwrnodcyfan dros 4 diwrnod yn ystod y Pasg a 15 diwrnod yn ystodgwyliau’r haf.  Cynhelir 2 grŵp ar yr un pryd:  mae 1 grŵp yncynnig gweithgareddau mewn lleoliad ac mae’r ail grŵp yncynnig amrediad o ddewisiadau o ran gweithgarwch, y

cynhelir nifer ohonynt y tu allan i’r sir.

Mae’r buddiolwyr yn bobl ifanc anabl 12-25 oed.

Mae mynychu’r rhain yn rhoi’r cyfle i rieni, gofalwyr ac aelodau

teuluol eraill gael egwyl byr neu i fynd i’r gwaith.

Darparir trafnidiaeth am ddim.

Yn ystod y tymor DASHABOUT Frendz mae’n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc anabl 12-25 oed i gyfarfod fel grŵp cymdeithasol, i feithrin perthnasoedd ac i gael budd o gymryd rhan mewn amrediad eang a diddorol o weithgareddau. Tri grŵp ar wahân ar hyn o bryd (gyda gwahanol aelodaeth)o bobl ifanc 12-25 oed, y mae pob un ohonynt yn cyfarfod arnoson benodol yn ystod yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig, Tri ar hyn o brydDarparir trafnidiaeth am ddim. 
Penwythnosau DASH AWAY mae’n darparu cyfnodau seibiant preswyl byr ar gyfer plant a phobl ifanc 8-18 oed, gan bwysleisio ar weithgareddau hamdden. Cynhelir 10 – 12 penwythnos breswyl y flwyddyn ar gyfergrwpiau o hyd at 6 o blant anabl 8-11 oed neu 6 o boblifanc anabl 12-18 oed.  Darparir trafnidiaeth am ddim. 
Ymuno Gall DASH helpu lleoliadau gofal plant cofrestredig i gynnwys plant 4-11 oed y mae angen cymorth ychwanegol arnynt mewn clybiau y tu allan i oriau ysgol a chlybiau gwyliau. Mae DASH yn gallu gwneud cyfraniad ariannol tuag at y staffychwanegol sy’n angenrheidiol er mwyn bodloni anghenion yplentyn.
Ymuno Plus Gall DASH gynorthwyo plant anabl i fanteisio ar weithgarwch o’u dewis yn y brif ffrwd. Mae’r cynllun hwn yn golygu y bydd DASH yn darparu aelodo staff cymorth er mwyn cynorthwyo plant anabl 4-11 oed
Mae mynychu cynlluniau yn cynorthwyo rhieni, gofalwyr ac aelodau teuluol i gaelegwyl byr neu i fynd i’r gwaith.
  • Playschemes -£7 and £5
  • Activity Days – varies according to activity
  • Penwythnosau DASHWAY: £15-20
  • Frendz – £3.00 per session
  • Ymuno – N/A
  • Ymuno Plus – no charge

Language: Cymraeg a Saesneg

Darparir y gwasanaeth i blant a phobl ifanc y maent yn byw yng Ngheredigion.  Bydd cyfyngiadau o ran oedran yn berthnasol i gynlluniau penodol.

Ac eithrio Frendz ac Ymuno, daw’r cyfeiriadau gan staff y Tîm Plant Anabl.

Mae modd i gyfeiriadau Frendz gael eu gwneud gan y Tîm Plant Anabl, Tîm Teulu, Mentoriaid, Gofalwyr Ifanc, swyddogion Cynhwysiant neu unrhyw asiantaeth arall yng Ngheredigion sy’n cynorthwyo pobl ifanc.

Caiff cyfeiriadau Ymuno eu gwneud gan y clybiau y mae angen cymorth arnynt.