You are here: Home Adref Gofal Plant Clybiau tu allan i Ysgol

Clybiau tu allan i Ysgol

Cliciwch yma am restr Clybiau tu allan i ysgol

Mae angen gofal diogel ar blant ysgol, ar ôl ysgol, ac yn ystod gwyliau ysgol, trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol gynradd ac yn aml yn ystod eu blynyddoedd cyntaf yn yr ysgol uwchradd.

Fel arfer, lleolir clybiau y tu allan i oriau ysgol mewn ysgolion neu gerllaw ysgolion, ac mae rhai meithrinfeydd yn cynnig gofal ar ôl ysgol hefyd.  Mae clwb ar ôl ysgol yn lle diogel i blant fynd ar ôl i’r diwrnod ysgol orffen am ychydig oriau er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae hwyliog, neu er mwyn ymlacio mewn cornel dawel yn darllen neu’n gwneud gwaith cartref.

Trefnir gweithgareddau sy’n sicrhau y gall eich plentyn ymlacio, dysgu, chwarae a chael hwyl gyda’i ffrindiau. Amser casglu’r plant yw 6pm fel arfer ac mae rhai yn cynnig cyfleusterau clwb brecwast ar ôl 8am i rieni sy’n dechau gweithio cyn i’r ysgol agor. Mae rhai gwasanaethau yn cynnal clybiau cyn ysgol ac ar ôl ysgol, gan fod ar agor yn ystod y bore a’r prynhawn. Mae Cynlluniau Chwarae Gwyliau ar gael yn ystod gwyliau ysgol, yn aml gan yr un sefydliad, ac maent yn cynnig gweithgareddau a diwrnodau allan ychwanegol. Mae’r rhain oll yn cael eu rheoleiddio a’u harolygu gan AGGCC

 

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs

 

 

 

 

Cynllun Ymuno

Beth yw YMUNO?

Mae YMUNO Ceredigion yn anelu i:

  • Gefnogi lleoliadau cofrestredig fel y gall pob plentyn a pherson ifanc fynychu clybiau ar ôl ysgol , clybiau gwyliau neu sesiynnau chwarae mynediad agored dim ots pa anghenion ychwanegol sydd ganddynt;
  • Gall YMUNO gefnogi’r lleoliadau hyn I ddarparu mwy o staff i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol;
  • Gall hyn gynorthwyo rhieni a gofalwyr y plant yma fynd i waith, addysg neu hyfforddiant.

 

 

 

Gwelwch daflen am fwy o fanylion.