You are here: Home Adref Gofal Plant Chwilio am ofal plant?

Chwilio am ofal plant?

Gwybodaeth i rhieni.

 

Dewis Gofal Plant

Mae dewis gofal plant yn gam enfawr i chi a’ch teulu. Mae nifer o wahanol ddewisiadau yng Ngheredigion. Dros y blynyddoedd, efallai y bydd eich teulu yn defnyddio amrediad o wasanaethau gofal plant, wrth iddynt dyfu bydd ganddynt wahanol anghenion ac efallai y bydd eich ymrwymiadau cyflogaeth yn newid hefyd.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim ynghylch ystod o ddewisiadau gofal plant ar gyfer rhieni a gofalwyr, darparwyr gofal plant neu ddarpar ddarparwyr gofal plant a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn meysydd cysylltiedig gan gynnwys ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol a chynghorwyr budd-dal.

Cliciwch yma i lansio y Gyfleuster Chwilio Gofal Plant y Gwasanaeth Gwybodaeth

Os na allwch ddod o hyd i wybodaeth am ofal plant yn eich ardal, a fyddech gystal â chysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01545 574187 neu e-bost fis@ceredigion.gov.uk  am wybodaeth bellach. A fyddech mor garedig a llewni ein holiadur er mwyn i ni werthuso darpariaeth gofal plant yng Ngheredigion? Diolch. Cliciwch yma.

Pryd ddylech chi ddechrau ystyried gofal plant?

  • Gorau po gyntaf y byddwch yn cael gwybod am yr hyn sydd ar gael, a sut y bydd yn cyd-fynd â’ch bywyd gwaith. Cofiwch y bydd angen i chi ymweld â’r lleoliadau ac efallai y bydd ganddynt restrau aros, felly dylech fynd ati i chwilio cyn gynted ag y gallwch!
  • Dylech ddechrau trwy lunio rhestr o’ch prif flaenoriaethau, gan gynnwys eich patrymau a’ch oriau gwaith, faint y gallwch ei fforddio a holi a ydych yn gymwys i gael unrhyw help ariannol ychwanegol (gweler ‘Help gyda chostau Gofal Plant‘)
  • Efallai y byddwch yn dymuno ystyried y lleoliad, eich cynlluniau yn y tymor hir a’r hyn a fydd yn addas i’ch personoliaeth a’ch arddull rhianta.
  • Cofiwch ystyried anghenion eich plentyn hefyd. Mae eu hoedran a’u cyfnod datblygu yn hollbwysig, a dylai fod yn rhan o’ch penderfyniad ynghylch gofal. Mae angen i’ch plentyn deimlo mor hyderus â chi yn eich dewis o ofal plant.

Os ydych yn byw mewn sir gyfagos ac eisiau mwy o wybodaeth am ofal plant o fewn y sir? Gwelwch isod am fanylion pellach.

Sir Gaerfyrddin

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluol Sir Gaerfyrddin

Rhif ffôn: 01267 224224
E-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk

Sir Benfro

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluol Sir Benfro

Rhif ffôn: 01437 763344
E-bost: fis@pembrokeshire.gov.uk

Powys

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Rhif ffôn: 0300 111 0234
E-bost: fis@powys.gov.uk

 

Rheoleiddiau Gofal Plant

Mae Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru (AGGCC) yn gyfrifol am gofrestru ac arolygu pob math o leoliadau gofal dydd i blant dan 8 oed. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys gofalwyr plant, grwpiau chwarae, meithrinfeydd, meithrinfeydd dydd, clybiau y tu allan i oriau ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod gwyliau ysgol. Rhaid i ddarparwyr gofrestru os ydynt yn gweithredu am dros 2 awr y dydd neu dros 6 diwrnod y flwyddyn. Mae AGGCC yn penderfynu pwy sy’n gallu darparu gwasanaethau, gan arolygu a sicrhau bod y safonau gofynnol yn cael eu sicrhau, yn ogystal â delio â chwynion. Am ragor o wybodaeth am bolisïau a rheoliadau AGGCC

Fel rhiant/gofalwr sy’n chwilio am ofal plant, mae’n aml yn ddefnyddiol bwrw golwg dros adroddiadau arolygiadau AGGCC.  I Droi at yr adroddiadau diweddaraf, cliciwch ar y cyswllt canlynol, Adroddiadau Arolygiadau Gofal Plant AGGCC  

Mae AGGCC yn rheoleiddio Gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.  Fel rhan o’r gweithgarwch rheoleiddio, maent yn arolygu’r Gwasanaethau a chyhoeddir y canfyddiadau mewn adroddiad arolygu.  Mae modd i chi chwilio trwy’r cyfeiriadur yn ôl:

  •  Y math o wasanaeth
  • Yr ardal y darparir y gwasanaeth ynddi – naill ai ar sail cod post penodol, rhanbarth AGGCC neu ardal Awdurdod Lleol
  • Mae modd i chi chwilio am wybodaeth ynghylch gwasanaeth penodol hefyd os ydych yn gwybod ei enw

Ni fydd adroddiadau arolygiadau ynghylch gwarchodwyr plant, cartrefi plant a chanolfannau teuluoedd preswyl ar gael ar y wefan.  Er mwyn gweld adroddiad am warchodwr plant, bydd angen i chi ofyn i’r gwarchodwr plant eu hunain am gopi o’u hadroddiad diweddaraf, neu bydd modd i chi gysylltu â’ch swyddfa AGGCC agosaf.

Ceir Swyddfa AGGCC yn:

AGGCC
Government Buildings
Picton Terrace
Caerfyrddin
SA31 3BT

Rhif ffôn: 0300 062 2092

 Sefydliadau Cenedlaethol:

Llyfryn defnyddiol a crëwyd gan Lywodraeth Cymru Cysylltiadau Defnyddiol