You are here: Home Adref Iechyd a Lles Gofal Cyn Geni

Gofal Cyn Geni

Beth i’w ddisgwyl gan ofal cyn geni?

Nod gofal cyn geni yw gwneud yn siw r eich bod chi a’ch babi yn gwneud yn dda a chanfod unrhyw broblemau cyn iddyn nhw droi’n rhai difrifol. Byddwch chi’n cael y rhan fwyaf o’r gofal yng nghlinig y bydwragedd, yn eich meddygfa, neu gartref. Gall rhai menywod gael gofal mewn ysbyty gyda meddyg arbenigol, a elwir yn obstetregydd, sy’n gofalu am fenywod beichiog. Rhaid i’r rhan fwyaf o fenywod beichiog gael rhwng saith a deg apwyntiad cyn geni, weithiau mwy os bydd angen mwy o ofal a chymorth arnyn nhw. Os ydych chi’n gweithio, mae gennych hawl i gael amser i ffwrdd er mwyn mynd i apwyntiadau cyn geni.

Pam mynd i ddosbarth cyn geni?

Maen nhw’n ffordd dda o gwrdd â phobl eraill sydd ar fin dod yn rhieni ac mae llawer o famau a thadau newydd yn gwneud ffrindiau da yno. Nod dosbarthiadau cyn geni yw eich paratoi chi a’ch partner neu eich partner geni ar gyfer yr hyn sydd ar ddod. Maen nhw’n sôn am bob math o bethau y mae gennych gwestiynau yn eu cylch efallai, fel:

• Beth i’w ddisgwyl yn ddiweddarach yn y beichiogrwydd, gan gynnwys arwyddion cynnar esgor

• Beth i’w ddisgwyl yn ystod y cyfnod esgor a geni a beth yw eich opsiynau lladd poen

• Technegau ymlacio ac anadlu i’ch helpu i ymdopi â’r cyfnod esgor a geni

• Problemau posibl yn ystod y cyfnod esgor a phethau fel toriad cesaraidd

• Ymarferion i’w gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfnod esgor

• Cynlluniau geni

• Bwydo a gofalu am eich babi yn ddiogel

• Bywyd fel rhiant newydd

• Beth gall babi newydd ei wneud

• Beth sydd ei angen ar fabi newydd

 

Os nad yw’r dosbarthiadau hyn ar gael yn eich ardal, mae gwybodaeth ac addysg cyn geni ar gael mewn sawl fformat arall. Gall hyn gynnwys sesiynau gyda’ch bydwraig, sioeau teithiol, grwpiau cymorth neu DVDs.

Gan amlaf, mae dosbarthiadau Gofal Cyn Geni yn cael ei gynnal gan eich bydwraig neu drwy eich meddygfa leol. Dilynwch y linc canlynol ar gyfer rhestr o feddygon teulu lleol http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/cyfeiriadur/meddygon/ 

Ymarfer yn ystod beichiogrwydd

Mae’n bwysig i gadw’n heini yn ystod beichiogrwydd, mae Ceredigion Actif yn cynnig dosbarthiadau ffitrwydd AM DDIM dan arweiniad gweithwyr proffesiynol i’ch cefnogi chi yn ystod eich beichiogrwydd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch y linc http://www.ceredigionactif.org.uk/gpc.html