You are here: Home Adref Iechyd a Lles Bwyta’n Iach

Bwyta’n Iach

Mae diet cytbwys yn bwysig er mwyn sicrhau iechyd da.  Gall diet iach ac amrywiol eich helpu i leihau’r perygl o nifer o afiechydon.  Hefyd, gall eich cynorthwyo i sicrhau bod eich pwysau yn iach a gwella’ch lles yn gyffredinol.  Mae iechyd da yn hanfodol er mwyn gallu byw bywyd llawn ac actif.

Am ragor o wybodaeth am fwyta’n iach bydd y dolenni canlynol yn eich darparu gydag amrywiaeth o wybodaeth:

 Her Iechyd Cymru yng Ngheredigion

Mae Her Iechyd Cymru yn rhedeg ymgyrch i hybu ffyrdd iachach o fyw, a bwyd a gweithgarwch corffororl yw un o brif themau’r rhaglen.

Cynllun Cyn Ysgol Iach a Chynaliadwy Medi 2011

Healthy Eating (NHS Direct)  

Foodwise am Oes -Poster

Foodwise am Oes – Manylion

  Newid am Oes (yn cefnogi oedolion a phlant i fwyta’n iach, symud mwy a byw’n hirach)

Newid am Oes – Bwyta 5 y dydd

Gweithdy MEND

BBC Iechyd  

Siopa’n ddoeth – cyngor i arbed arian wrth fwyta’n iach  

Family Lives – Diet  

Asiantaeth Safonnau Bwyd

 Healthy Start

Gall teuluoedd ar fudd-daliadau penodol cael llaeth, ffrwythau a llysiau am ddim.

Rydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun Cychwyn Iach os ydych chi’n feichiog neu os oes gennych chi blentyn o dan bedair oed a’ch bod:

  • Chi neu’ch teulu yn cael Cymhorthdal Incwm, neu’ch bod
  • Chi neu’ch teulu yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, neu’ch bod
  • Chi neu’ch teulu yn cael Credyd Treth Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith), NEU
  • Eich bod chi’n feichiog ac o dan 18

Ar ôl iddynt gael eu derbyn I’r cynllun, bydd teuluoedd a menywod beichiog yn cael set o dalebau drwy’r post bob pedair wythnos. Bydd pob taleb yn werth £3.10 a bydd modd ei chyfnewid am unrhyw gyfuniad o laeth, ffrwythau ffres, llysiau ffres a llaeth fformwla I fabanod mewn siopau cofrestredig.

Yn ogystal â chael y talebau, byddwch yn cael llawer o gyngor ynghylch bwyta’n iach, bwydo ar y fron, bwydo babanod a defnyddio’r talebau.

 

Bwydo eich Babi

Bwydo eich babi

Cyflwyno Bwyd Iach i’ch Baban

NHS – Diddyfnu eich babi

     Newid am Oes –Pryd mae fy maban yn barod ar gyfer bwyd? Dolen allanol Saesneg yn unig

 

 

 

  Tŷ Hywel - Canolfan Adnoddau ar-lein ynghylch Ffordd Iach o Fyw

 

Tŷ Hywel – Taflen Gymorth Pwysau Iach

Tŷ Hywel - Taflen Gymorth Bwyta’n Iach

 

Anhwyldeau Bwyta

DDAS Ceredigion

Y Ganolfan Adfer

Cefnogaeth Teulu a gofalwyr

Mae teuluoedd a ffrindiau o bobl sydd yn defnyddio cyffuriau angen cymorth yr un fath a’r defnyddwyr eu hunain. Gall y cymorth yma ymestyn i deulu agos, gofalwyr, cymdogion, ffrindiau, gweithwyr cefnogi ac unrhyw un arall yn y rhwydwaith o amgylch y person sy’n defnyddio cyffuriau. Rydym yn cynnig pecynnau triniaeth cynhwysfawr i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr sy’n cynnwys:

  • PACT (Hyfforddiant rhiant a gofalwr)
  • Cefnogaeth Strwythyrol
  • Cefnogaeth a chyngor dros y Ffon
  • Cefnogaeth Grwp cyfoed
  • Cydgymorth

Lle’n briodol, mae DDAS yn annog unigolion sy’n poeni am y defnyddiwr i fod yn rhan o’r pecyn cymorth i’r defnyddiwr.

 

 

Gallwch gysylltu gyda ni yn:
25 Rhodfa’r Gogledd,
Aberystwyth,
SY23 2JN

Ffôn:  03303 639 997

E-bostconfidential@d-das.co.uk
 

 

Get Connected – Help cyfrinachol am ddim ar gyfer pobl ifanc o dan 25.

b-eat – Mae Beat yn darparu llinellau cymorth, cefnogaeth ar lein a rhwydwaith o grwpiau o hunan-gymorth ledled y DU I helpu oedolion a phobl ifanc yn y DU guro eu anhwylderau bwyta.

 

b-eat Cymru

NHS Direct Wales

 

Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol 

 

 

    http://www.foodcoopswales.org.uk/welsh_index.php

 

 

   http://www.ruralregeneration.org.uk/index.php

System syml yw Cydweithfa Fwyd lle gall pobl gael gafael ar ffrwythau, salad a llysiau ffres o safon dda am brisiau fforddiadwy bob wythnos mewn lleoliad yn y gymuned leol.

Mae cydweithfeydd bwyd ar gael ar draws Cymru sy’n cael eu rhedeg o ysgolion, tai cymunedol, neuaddau eglwys, canolfannau galw-heibio, swyddfeydd a llawer o leoliadau gwahanol eraill.

Gall unrhyw un ddefnyddio cydweithfa a does dim rhaid cael system aelodaeth na chyfansoddiad i’w rhedeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cyngor neu gymorth am sut i ddod yn gysylltiedig, naill ai fel cwsmer neu fel gwirfoddolwr, cysylltwch â’ch Gweithiwr Datblygu Bwyd Lleol: Gorllewin CymruAbigail MorrisonFfon: 07875 224 718      Ebost: abigail.morrison@rru.org.uk

 Rhestr o Co-op bwyd yng Ngheredigion

Taflen Cydweithfeydd Bwyd