You are here: Home Adref Hawliau Plant Cyfranogiad Rhieni

Cyfranogiad Rhieni

Un o ofynion Cynllun Gweithredy Rhianta (2005) Llywodraeth Cymru yw bod modd I rieni a gofalwyr gyfranogi yn y gwaith o gynllunio gwasanaethau mewn ffordd effeithiol.  Mae angen cryfhau cyfranogiad rhieni mewn gwasanaethau ac mae gan Awdurdodau Lleol gyfrifoldeb I ddatblygu’r syniad hwn o fewn eu sefydliadau.  Dan Ddeddf Plant 2004, cyhoeddwyd Partneriaethau Cryfach I Wella Canlyniadau (2006) er mwyn sicrhau bod plant, pobl ifanc a rhieni yn cael y cyfle I leisio’u barn.

Mae Ceredigion yn deal bod cyfrifoldeb I ymgysylltu rhieni (yn ogystal â phlant a phobl ifanc) gyda’u gwasanaethau trwy ymgynghori a chyfranogi a fydd yn arwain at gynllunio gwasanaethau wedi’u seilio are u defnyddwyr a bodloni anghenion y defnyddwyr.  Bydd cynnwys rhieni yn galluogi darparwyr gwasanaethau I sicrhau gwybodaeth gwerthfawr dros ben, a fydd yn gwella ansawdd bywyd rhieni, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Dyma rhai dogfennau ac esiamplau am gyfranogiad:

Cyfranogaeth Cymru – Cyswllt:  E-bost:  participationcymru@wcva.org.uk neu ffoniwch 029 2043 1757, 029 2043 5761, 029 2043 1725 neu 029 2043 6596.
www.participationcymru.org

 

Llywodraeth Cymru (2006) Cyfranogiad Rhieni:  Canllawiau Ymarfer ar gyfer Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc, Dogfen Wybodaeth AADGOS Rhif:  019-06 Medi 2006                                                                                                    http://www.safety-net.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/Parent-Participation-Guide.pdf

 

Parent Participation: Guide for professionals, y Cyngor Dros Blant Anabl
http://www.councilfordisabledchildren.org.uk/

 

Llais Rhieni Ceredigion Parents Voice

Grwp cefnogaeth, yn modd o gael gwybodaeth ac yn adnodd I ddatblygu’n personnol trwy hyfforddiant a chyfleoedd I fagu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad.

 

Ydych chi yn rhiant / gwarchodwr yng Ngheredigion?
Ydych chi eisiau rhoi eich barn ar wasanaethau i blant a phobl ifanc Ceredigion?
Ydych chi eisiau cyfarfod gyda rhieni/gwarchodwyr eraill Ceredigion?

Dewch i gyfarfod Llais Rhieni.
Am mwy o fanylion cysylltwch â Llinos ar 01267 221 551 neu llinos@plantdewi.co.uk

Llais Rhieni poster

Leaflet

Fforwm Ceredigion Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl ag Anghenion Dysgu