You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Tim Teulu

Tim Teulu

 Manylion Cyswllt

Ffon: 01545 572649

e-bost: Gareth.Holland@ceredigion.gov.uk

Cyfeiriad: Min y Mor

Gerddi Wellington

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0BQ

 

 ‘Cefnogi a Datblygu sgiliau teuluoedd ’

Pwy yw Tîm Teulu

Mae Tîm Teulu yn cynnwys chwe gweithiwr cefnogi teuluoedd, ymwelydd iechyd a gweithiwr cymdeithasol sydd yn cael eu cydlynu gan Reolwr Cefnogi Teuluoedd.

Yr ydym yn gweithio gyda theuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol gan ddefnyddio dull o weithio sydd yn canolbwyntio ar nod penodol er mwyn datblygu a chyflwyno cynlluniau unigol a rhaglenni grŵp i rieni a phlant ifanc sydd yn helpu i wella sgiliau teuluoedd, meithrin cysylltiadau a gobeithion cadarnhaol a dysgu sut i wrthsefyll tlodi emosiynol a/neu ariannol.

  

 

  

A yw fy nheulu yn gymwys i gael cymorth ychwanegol?

 Mae Ceredigion yn gweithredu’r  Cyd-Asesiad Fframwaith Teulu er mwyn ystyried gofynion eich teulu.  Mae pob gweithiwr wedi hyfforddi i’w helpu i ddeall sut i ddefnyddio’r canllawiiau fel rhan o wneud cais i’r Tîm o Amgylch y Teulu.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio’r cardiau cryfderau a gofynion sydd ar gael yma.  

 

Cardiau Cryfderau a Gofynion

Gall cwblhau’r crynodeb byr o’r Tîm o Amgylch y Teulu sydd ar gael yma hefyd eich helpu i benderfynu os ydych am gymorth ychwanegol.

Cwestiynau ar gyfer teuluoedd .

Yr ydym yn llunio  crynodeb ar gyfer bobl ifanc sydd yn dod yn annibynnol,  Os ydych yn berson ifanc sydd angen cefnogaeth, siaradwch gyda’ch athro/athrawes, neu oedolyn arall yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi, er mwyn gofyn i ni eich helpu.

Holiadur ar gyfer person ifanc

Os ydych yn berson ifanc, efallai hefyd y byddwn yn defnyddio’r llyfrynnau canlynol er mwyn casglu mwy o wybodaeth ynglŷn â’ch anghenion.

 

Me, Myself & I

 

Me & My World  

 

Sut gallaf gael help gan Tîm Teulu

Gallwch rannu eich crynodeb gyda’ch ymwelydd iechyd, athro/athrawes. gweithiwr cefnogi neu weithiwr asiantaeth arall, a fydd  yn cwblhau cais ar gyfer Tim o Amgylch y Teulu gan gynnwys Y Tîm Teulu  gyda chi.

Dylid defnyddio’r ffurflen hon  ar gyfer pob cais: ‘TAF Request’ 

 • Bydd Tîm Teulu ond yn derbyn ceisiadau sydd wedi eu trafod yn llawn ac yr ydych yn cytuno â nhw a’ch bod wedi rhoi caniatâd deallus i rannu gwybodaeth bersonol gyda ni a’r asiantaethau sydd yn bartneriaid i ni.
 • Bydd eich teulu yn byw yng Ngheredigion.
 • Byddwch wedi dechrau penderfynu ym mha feysydd y mae arnoch angen help, a’ch bod yn gwneud hyn gyda’r sawl sydd yn eich cyfeirio a’r Cydlynydd  Tîm o Amgylch y Teulu   
 • Os ydych yn rhiant ifanc neu os oes gennych blentyn yr ystyrir bod ganddo  ADHD, siaradwch gyda’ch Bydwraig/Ymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol, er mwyn gwneud cais am ein cymorth.

 

Beth sydd yn digwydd os derbynnir cais?

O fewn 5 niwrnod i dderbyn eich cais, byddwn yn ysgrifennu llythyr atoch a’r sawl sydd yn eich cyfeirio gydag enw a manylion cyswllt eich gweithiwr penodedig.  Bydd eich gweithiwr penodedig yna yn cysylltu gyda chi o fewn tri diwrnod gwaith er mwyn trefnu amser ar gyfer ymweliad.

 

Ein hymweliad cyntaf

Bydd eich gweithiwr yna yn ymweld â chi yn eich cartref (neu yn trefnu cyfarfod mewn lleoliad niwtral) er mwyn gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd a dechrau edrych am ffyrdd i ddeall a rheoli’r anawsterau.  Byddwn yn cytuno ac yn arwyddo cynllun gwaith gyda chi yn seiliedig ar eich anodau ac amcanion.  Mae amser cyfyngedig i’r cynllun (hyd at chwe mis) ac mae’n canolbwyntio ar gyflawni amcanion a nodwyd gennych yn ystod y ddau ymweliad cyntaf.  Bydd angen i’r cynllun fod yn un penodol a bydd yn cynnwys sut y gwneir y gwaith, megis ffocws yr ymweliadau, pa mor aml y byddwn yn ymweld ag unrhyw ddisgwyliadau eraill y byddwch yn eu nodi.

 

Ein cytundeb

Hypergyswllt – cynllun gweithredu TG

Gallwch ddisgwyl i ni:

 • drefnu apwyntment i’ch gweld
 • ymweld ar amser ac mewn man y cytunwyd arnynt
 • cadw mewn cysylltiad rheolaidd gyda chi
 • nodi a chynorthwyo gyda materion ymarferol lle bo angen megis cludiant neu ofal plant er mwyn mynd i gyfarfod.

Disgwyliwn i chi:

 • fod yn bresennol yn rhaglenni neu’r cyfarfof a argymhellwyd
 • bod yn bresennol yn y cyfarfodydd gyda ni neu roi rhybudd o 48 awr os ydych yn eu canslo
 • cwblhau unrhyw dasgau y cytunwyd arnynt cyn eich ymweliad nesaf
 • peidio â bod yn feirniadol ynglŷn â’r gwaith neu weithiwr ymlaen llaw.

 Tra bod rhai sgyrsiau neu waith yn heriol ar adegau , cofiwch mai ein bwriad yw eich helpu i gyflawni eich amcanion y nodwyd gyda ni.

 

Eich gwybodaeth bersonol  – Ein polisi cyfrinachedd

Byddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol  i gyd yn ddiogel  a byddwn ond yn ei rannu yn unol â’r Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol  Cymru  – Protocol Rhannu Gwybodaeth Am Deuluoedd Tîm o Amgylch y Teulu Ceredigion . Hypergyswllt i ISP

 

Sut yr ydym i gyd yn cadw plant yn ddiogel – Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan .

Os yn ystod ein gwaith gyda chi, yr ydym  yn dod yn ymwybodol o fater amddiffyn sydd yn ymwneud â chi neu eich plentyn, byddwn yn esbonio wrthoch  y byddwn yn gweithredu Gweithdrefn Amddiffyn Plant Cymru Gyfan.  Tra byddwn yn edrych am eich caniatâd ar gyfer hyn, byddwn yn parhau heb eich caniatâd os ystyriwn fod perygl i’ch plentyn.

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan

 

Pa gynlluniau rhianta mae’r  Tîm Teulu yn ei ddefnyddio.

Yr ydym yn defnyddio’r ymchwil canlynol a’r rhaglenni achredu er mwyn llywio ein gwaith:

 • Rhaglenni Rhianta y Blynyddol Rhyfeddol  www.incredibleyears.com
 • Byw gyda Phlant yn eu Harddegau  (11 a hŷn) Gweithdy Rhianta Grŵp   Link to LWT information
 • Cryfhau Teuluoedd  Link to SF information

Mae’r rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol Webster Stratton  yn defnyddio enghreifftiau fideo, sylwi a thrafodaeth er mwyn cynorthwyo i wella’r rhyngweithio rhwng rhiant a’r plentyn, gan adeiladu perthynas gadarnhaol rhiant-plentyn a chynyddu cymorth cymdeithasol i rieni a datrys problemau.  Mae hyd y rhaglenni rhwng wyth a deuddeg wythnos yn ddibynnol ar oedran eich plentyn.

Mae’r rhaglen  Byw gyda Rhai yn eu Harddegau  a gyflwynir gan Tîm Teulu ar gyfer unrhyw riant neu ofalwr person ifanc rhwng 9 a 15 oed  sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygiad eu person ifanc.  Mae’r ffocws ar wella ymddygiad pobl ifanc a lles rhieni.  Mae’r rhan fwyaf o’r rhieni yn mynd i weithdy un diwrnod lle maent yn dysgu sut i wella eu hunanhyder, cyfathrebu yn effeithiol gyda’u plant yn eu harddegau a rheoli materion sydd yn ymwneud â rhyw, cyffuriau ac alcohol.  Gellir hefyd ei gyflwyno fel wyth  sesiwn  unigol wyth wythnos.

Mae Tîm Teulu hefyd yn cyflwyno Cryfhau Teuluoedd sydd yn rhaglen mwy dwys gyda saith sesiwn (dwy awr a hanner yr wythnos),  sydd yn cynnwys rhieni a phlant.  Bydd rhieni a phobl ifanc yn cwrdd ar wahân am yr awr gyntaf ac yn treulio’r ail awr gyda’i gilydd yn gwneud gweithgareddau teuluol.  Mae’n canolbwyntio ar adeiladu ar gryfderau o fewn y teulu a lleihau ffactorau risg sydd yn gysylltiedig ag ymddygiad pobl ifanc & camddefnydd o sylweddau.  Caiff ei gynllunio er mwyn hybu’r monitro gan rieni ac annog rhieni i gymryd rôl ragweithiol yn trafod risgiau gyda’u plant.  Oherwydd gofyniad adnoddau dwys, nid yw’ rhaglen hon ar gael fel rhaglen unigol benodol.

Mae’r rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol a Byw gyda Phlant yn eu Harddegau wedi eu haddasu ar gyfer eu cyflwyno un wrth un.

 

Un wrth un /mentora ar gyfer pobl ifanc  

Gallwn ddarparu cymorth un i un i bobl ifanc rhwng 8-15 er mwyn cynorthwyo’r person ifanc i ddeall eu hymddygiad neu ddod o hyd i strategaethau a fydd yn gymorth iddynt reoli eu perthynas ag eraill yn y cartref, ysgol neu yn y gymuned.  Gallwn ganolbwyntio ar gryfderau sydd yn helpu’r person ifanc i adeiladu ar y cryfderau sydd ganddynt eisoes.  Gall hyn gynnwys rhaglen strwythuredig megis  Unearthing box (http://hopemountain.org.uk/unearthing-box/) er mwyn adnabod hyn neu ddefnyddio’r dull Cryfderau ac Anawsterau neu  Me Myself and I y soniwyd amdano eisoes.

Yr ydym yn defnyddio  Our Deal – link, er mwyn cytuno â’r cynllun o gydweithio gan gynnwys ble y byddwn yn cwrdd.    

Bydd pob ymyrraeth yn cael ei deilwra yn unigol at anghenion pobl ifanc gan ganolbwyntio ar alluogi’r person ifanc i ddatblygu eu strategaethau eu hunain ar gyfer y cartref a’r ysgol ac ar gyfer cadw’n ddiogel.

 

Gweithio gyda rhieni ifanc

Y mae gennym weithiwr o fewn Tîm Teulu sydd yn cynnig amrediad eang o gymorth wedi ei deilwra tuag at anghenion rhieni ifanc (o dan 25 oed) drwy un i un, gwaith maes a gwaith grŵp.  Mae’r cymorth yn cynnwys cymorth a chyngor i rieni  ( 1:1 yn y cartref neu mewn grwpiau) ,cymorth a chyngor o ran perthynas, cynorthwyo gyda mynediad i gyfleoedd ar gyfer datblygiad personol, hyfforddiant addysg a gwaith, gwybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau, tai ac iechyd, helpu rhieni ifanc a’u plant i fod yn rhan o’u cymunedau, adeiladu ar eu rhwydwaith cymorth a gwneud iddynt deimlo’n llai unig.  Os hoffech fwy o wybodaeth ewch i dudalen Facebook Rhieni Ifanc  Ceredigion neu siaradwch gyda’ch gweithiwr iechyd proffesiynol.

 

Dulliau Gwerthuso

 Pan fyddwn yn dechrau gweithio gyda chi, efallai y byddwn yn defnyddio’r canlynol:

 • Cryfderau ac Anawsterau   www.sdqinfo.com
 • TOPSE  www.topse.org.uk
 • Holiadur tymor byr  cyswllt
 • Graddfa Lles Meddyliol Warwick – Caeredin     cyswllt

Gofynnwn i chi hefyd gwblhau’r rhain eto ar ddiwedd ein cyfnod o gydweithio.  Mae’r dulliau hyn yn ein helpu i nodi a mesur beth sydd yn digwydd i chi a’ch teulu ac yn ein helpu i gael tystiolaeth o’ch cynnydd.  Nid ydym yn eu defnyddio i’ch cymharu gydag eraill neu er mwyn rhannu’r cynnwys gydag unrhyw un. 

Pa mor hir yr ydym yn gweithio gyda chi

Disgwyliwn weithio gyda chi am rhwng tri a chwe mis gyda sesiynau bob wythnos neu bythefnos.  Mae’r amserlen ganlynol yn rhoi enghraifft i chi o ymyrraeth  bwrpasol i rieni

Wythnos  
  Derbyn cais sydd yn nodi materion cyfredol a strategaethau rhieni. Nodi rhwystrau a all atal canlyniadau cadarnhaol.  Nodi cryfderau teuluol y medrir adeiladu arnynt.
  Enwi gweithiwr ar gyfer cyflwyno.  Dyraniad.  Dyddiad ar gyfer cyfarfod y cytunwyd arno gyda gweithiwr allweddol os yn berthnasol.
Un Cyfarfod cyntaf gyda’r gweithiwr cefnogi teuluoedd  a rhieni.  Nodi’r meysydd gwaith.  Cytuno ar y gwaith – nod/math o raglen/amserau, dyddiadau, lleoliadau
Dau Cyflwyno ar raglen y cytunwyd arno er mwyn nodi perthynas gadarnhaol; megis gwrando, canmol a threulio amser buddiol gyda’i gilydd.
Tri Ffocws ar ddatblygu  perthynas dda; yn berthnasol i ofynion rhieni – anogir rhieni i ymgymryd â strategaethau y tu allan i’r sesiynau.
Pedwar Gweithio yn uniongyrchol gyda rhieni.  Defnyddio rhaglen y cytunwyd arni er mwyn parhau i ddatblygu strategaethau rhianta cadarnhaol.
Pump Gweithio yn uniongyrchol gyda rhieni – Defnyddio rhaglen y cytunwyd arni  er mwyn parhau i ddatblygu strategaethau rhianta cadarnhaol.  Annog gweithgareddau sydd yn rhoi cyfle i arddangos sgiliau ymarferol.
Chwech Gweithio yn uniongyrchol gyda rhieni.  Defnyddio rhaglen y cytunwyd arni . er mwyn datblygu strategaethau rhianta cadarnhaol.  Annog gweithgareddau sydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer sgiliau ymarferol.  Adolygu yn ffurfol y cynnydd gyda’r rhieni.   
Saith    Canolbwyntio ar ddatblygu rhyngweithio teuluol rhwng rhieni a phlant gyda phwyslais ar feysydd sydd angen eu cryfhau ymhellach.  Defnyddio rhaglenni y cytunwyd arnynt er mwyn parhau i ddatblygu strategaethau rhianta cadarnhaol.  Annog gweithgareddau sydd yn darparu cyfleoedd i ddangos sgiliau ymarferol.
Wyth  Fel uchod.  Cynorthwyo rhieni i nodi a rheoli meysydd eraill ar gyfer ymyrraeth – presenoldeb yn yr ysgol, arfer.  Annog cyfathrebu gyda’r ysgol neu asiantaeth arall. 
Naw Fel uchod
Deg  Cwblhawyd yr adroddiad rhianta gan gynnwys ymateb rhieni i’r adolygiad TOPSE/CYNNYDD AR YR Adolygiad holiadur byr – i’w weithredu yn barhaus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolygiad a’r diwedd

Yr ydym yn gweithio drwy eich cynllun ac yn disgwyl y bydd newidiadau cadarnhaol i chi a’ch teulu o fewn tri i chwe mis.  Pan fyddwn wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd am ychydig fisoedd (chwech i wyth sesiwn) byddwn yn trefnu cyfarfod er mwyn adolygu sut mae’r cynllun yn gweithio ac i weld os bydd angen newid unrhyw beth.

 Pan fyddwn yn dod i ddiwedd ein gwaith gyda’n gilydd byddwn yn disgwyl ein bod yn medru eich cyfeirio at wasanaethau  eraill os bydd angen er mwyn parhau â’r cymorth a chynnal y newidiadau a wnaethoch.  Byddwn hefyd yn gofyn am eich barn ynglŷn â sut yr aeth y gwaith yn ei flaen fel y gallwn werthuso a gwella ein gwasanaeth.

 

Plant yng Nghymru

Mae Plant yng Nghymru wedi lawnsio set o animeiddiadau tlodi gyda lleisiau plant a pgobl ifanc ar draws y DU. Mae themau’r animeiddiadau yn cynnwys: 

 • Iechyd
 • Addysg
 • Tai

Er mwyn gweld yr animeiddiadau, dilynwch linc Plant yng Nghymru

Beth i wneud os ydych yn anhapus gyda’n gwasanaeth

Os oes gennych unrhyw ganmoliaeth neu gwynion, gadewch i ni wybod cyn gynted â phosibl er mwyn ceisio unioni pethau.  Os bydd anhawster yn parhau ac yr hoffech siarad gyda rhywun nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â’n gwasanaeth, yna cysylltwch â’r Swyddog Cwynion ar  complaints.dss@ceredigion.gov.uk neu yn ysgrifenedig : Swyddog Cwynion ar gyfer Plant & Teuluoedd  Ceredigion , Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol , Minaeron, Aberaeron, SA46 0DY.