You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Eiriolaeth

Eiriolaeth

Gwasanaeth Eiriolaeth Tros Gynnal 

 

 

 

 Tros Gynnal Plant – Gwasanaeth Eiriolaeth Ceredigion a Sir Benfro

Bungalo Min-Y-Mor,

Gerddi Wellington,

Aberaeron,

SA46 0BQ

sarahdurrant@trosgynnal.org.uk

Pemb.Ceredigion@trosgynnal.org.uk

01545 571865

Rhadffôn: 0808 168 2599

www.trosgynnal.org.uk

Gwasanaeth eiriolaeth i’r holl blant a phobl ifanc sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Rydym yn:

 1. darparu gwybodaeth i blant a phobl ifanc am eu hawliau
 2. cynorthwyo plant a phobl ifanc i ddweud eu dweud mewn cyfarfodydd ac i ddatrys anawsterau gyda gweithwyr proffesiynol
 3. helpu plant a phobl ifanc i wneud cwyn

Meini prawf cymhwysedd:

 1. Plant/ Pobl Ifanc sy’n ‘Derbyn Gofal’
 2. Plant/ Pobl Ifanc y mae angen iddynt fanteisio ar Gynllun Ymwelydd Annibynnol
 3. Plant/ Pobl Ifanc ‘mewn angen’, sy’n cynnwys plant a phobl ifanc:
 • y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl
 • y mae ganddynt anabledd (o fewn diffiniad Deddf Plant 1989)
 • y maent wedi cael eu gwahardd o’r ysgol
 • y maent yn geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid neu’n bobl ifanc dan oed digwmni
 • y maent mewn lloches o ganlyniad i statws digartref
 • y maent yn ddigartref neu’n byw mewn llety anfoddhaol
 • y maent oddi cartref mewn llety preswyl, ysgolion, Unedau Diogel a lleoliadau gwarchodol neu Ysbytai annibynnol
 • y maent yn y System Cyfiawnder Ieuenctid
 • y maent yn ofalwyr ifanc
 • y maent wedi cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso
 • y maent yn famau oed ysgol
 • y maent yn ddisgyblion AAA y gallent fod yn destun tribiwnlys

Gwasanaeth Eiriolaeth yng Ngheredigion