You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Tai Cymdeithasai Tai

Cymdeithasai Tai

Tai Canolbarth Cymru

“Rydym yn y busnes o barhau i ddarparu tai fforddiadwy o safon uchel sy’n anelu i ateb dymuniadau pobl leol a chymunedau drwy flaengaredd, ymroddiad ac ymrwymiad i ragoriaeth.” Am fwy o wybodaeth cliciwch fan null

Atal Digartrefedd yw ein blaenoriaeth a gallwn gynnig help beth bynnag fo’r rheswm.

Shelter Cymru

Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth er mwyn helpu pobl i ganfod y dewisiadau gorau ar gyfer dod o hyd i gartref a’i gadw, ac i’w helpu nhw i gymryd rheolaeth ar eu bywydau eu hunain. Am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn

Nod y prosiect yw gwella bywydau pobl drwy godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl o ran tai, dyled a budd-daliadau lles, a gwella nifer y bobl sy’n ymgymryd â’r hawliau hyn, er mwyn atal digartrefedd a lleddfu tlodi. Am fwy o wybodaeth cliciwch fan HYN

Shelter Cymru

Cymuned Wallich Clifford Prosiect Ceredigion

Mae’s Gwasanaeth Datrys yn gweithredu system apwyntiadau o ddydd Llun hyd ddydd Gwener ac mae’r gwasanaeth yn weithredol drwy Geredigion yn gyfan.

Cymuned Wallich Clifford Prosiect Ceredigion

Tai Wales and West

Cymdeithas dai yw Tai Wales and West sy’n darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel a gwasanaethau lletya i bron i 3,500 o bobl ar draws ardal pedwar awdurdod lleol yng ngorllewin Cymru: Ceredigion, Gogledd Sir Benfro, Gogledd Sir Gaerfyrddin ac ardal Machynlleth ym Mhowys.

gwefan

 

Tai Ceredigion

Mae Tai Ceredigion yn Gymdeithas Tai newydd, leol, ddi-elw. Y mae’n Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus (wedi’i chofrestru o dan reolau elusennol) ac y mae hefyd wedi’i chofrestru â’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA). Oherwydd hyn gall incwm Tai Ceredigion i gyd gael ei fuddsoddi yn ôl mewn gwella cartrefi tenantiaid, darparu gwasanaethau o safon uchel i denantiaid a lesddeiliaid a rhedeg y gwasanaeth tai.

Tai Ceredigion