You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Gwasanaethau Ariannol

Gwasanaethau Ariannol

Dyma rai dudalenau gwerthfawr ynglyn a gwybodaeth ariannol o fewn y sir ac yn Genedlaethol.

Lleisiau pobl ifanc yn eu harddegau ar benderfyniadau ariannol cyntaf -�
Clywch beth sydd gan bobl ifanc yn union fel chi i’w ddweud ynghylch sut maen nhw’n gwneud eu penderfyniadau ariannol cyntaf a sut maen nhw’n ymdopi gyda’r pwysau a’r cyfleoedd mae hyn yn eu cyflwyno.

Money Made Clear Wales -
A ydych yn poeni’n aml am fynd i ddyled? A ydych yn aml yn ei chael yn anodd talu eich biliau? Gall Money Made Clear Wales helpu!
Lluniwyd y wefan hawdd ei ddefnyddio hon, i’ch helpu i reoli eich arian yn well trwy uno cyngor ac arweiniad ar:

Moneyline -
Mae’r Moneyline yn gwmni Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus dim er elw ac rydym wedi masnachu am fwy na 10 mlynedd.

Turn2us -
Mae pobl ar draws y DU yn colli’r cyfle i hawlio budd-daliadau a chredydau treth sy’n werth dros £8 biliwn y flwyddyn. Gall Turn2us  eich helpu i sicrhau eich bod yn cael yr hyn y mae gennych yr hawl i’w gael. Defnyddiwch y cymorth cyfrifo syml er mwyn gweld faint y gallech chi ei hawlio.

TaxAid -
Mae TaxAid yn elusen yn y DU sy’n cynnig cyngor am ddim ynghylch treth i bobl na allant fforddio talu am wasanaeth cynghorydd proffesiynol. Mae’r gwasanaeth yn annibynnol ac yn gyfrinachol.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) -
Help er mwyn cynorthwyo teuluoedd a gweithwyr gyda’r system fudd-daliadau a chredydau.

Gingerbread -
Mae Gingerbread yn cynnig gwybodaeth, cyngor a thaflenni ffeithiau am yr holl faterion sy’n codi pan fyddwch yn gofalu am blant ar eich pen eich hun. Mae’r materion yn cynnwys cynhaliaeth plant, budd-daliadau, credydau treth, addysg, cyflogaeth, tai, trefniadau gyda rhiant arall eich plentyn, trafferthion ariannol a newidiadau sy’n diwygio’r system lles. A’r cyfle i fanteisio ar ddau wasanaeth arbennig:
1. Plentyn anabl: ar gyfer rhieni sengl sy’n gofalu am blentyn gydag anabledd
2. Teulu diogel: ar gyfer rhieni sengl y mae eu plentyn yn dangos ymddygiad bygythiol.

Mae llinell gymorth Rhieni Unigol ar gael ar: 0800 018 5026. 9am – 5pm yn ystod yr wythnos, a than 8pm ar nos Fercher.

Budd-dal Plant -
Gwybodaeth am Fudd-dal Plant, faint y byddwch yn ei gael ac a ydych yn debygol o fod yn gymwys

Working Families -
Mae Working Families yn elusen sy’n ymgyrchu ac sy’n cynorthwyo ac yn rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr sy’n gweithio. Yn ogystal, mae’n gweithio gyda chyflogwyr er mwyn eu hannog i elwa ar y manteision sy’n codi wrth helpu eu cyflogeion i sicrhau cydbwysedd rhwng eu bywyd yn y gwaith ac yn y cartref.

A oes angen Cymorth Ariannol arnoch er mwyn prynu cyfrifiadur neu liniadur

 Y wefan ar gyfer y cynllun hwn yw Get on line at homeY lle hawdd i sicrhau’ch cyfrifiadur cyntaf fforddiadwy iawn a fydd yn barod ar gyfer y rhyngrwyd.

 Rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig yn y DU neu fod yn cael o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol er mwyn manteisio ar y pris rhatach.

  •  Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans ceisio gwaith
  • Credyd pensiwn
  • Lwfans Byw i’r Anabl
  • Lwfans Gweini / Lwfans Gweini Cyson
  • Lwfans Gofalwr
  • Budd-dal Analluogrwydd / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Elfen anabledd y Credyd Treth Gwaith

 

A ydych yn cael trafferthion gyda Dyled?

Cyngor yngylch Arian?

Ydych chi’n poeni am sut I reoli’ch arian?
Ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu’ch biliau?
Ydych chi wedi colli rheolaeth ar eich dyledion?

Trefnwch apwyntiad yn Aberaeron gyda Ymgynghorwr sy’n arbenigo ar ddyled. Ffoniwch 01239 621974 neu e-bost: moneyadvice@cardigancab.cabnet.org.uk

 Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru yn dîm Safonau Masnach arbenigol sy’n delio â’r broblem o fenthyca arian anghyfreithlon ledled Cymru. Rydym yn ymchwilio i ac yn erlyn benthycwyr anghyfreithlon (benthycwyr didrwydded) sy’n targedu’r aelodau mwyaf tlawd ac agored i niwed mewn cymdeithas.

Am fwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynnau yna cysylltwch a :

Diolch yn fawr

Ryan Evans – Swyddog Cyswllt Cleientiaid

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Ffôn: 02920 871 093 / 07794074280

E-bost: RyEvans@caerdydd.gov.uk