You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

 

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn helpu pobl i reoli eu harian. Rydym yn gwneud hyn yn uniongyrchol drwy ein gwasanaeth ariannol ein hunain sy’n ddiduedd ac am ddim. Hefyd rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i helpu pobl i wneud y mwyaf o’u harian. Rydym yn wasanaeth annibynnol, a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Mae ein cyngor diduedd am ddim ar gael ar-lein, dros y ffôn (Ffôn 0300 500 5555) a thrwy we-sgwrs, mewncanllawiau printiedig. Mae ein hymgyrch gofyn i’r MA yn gadael i filiynau o bobl wybod am ein gwasanaeth rhad ac am ddim.

Gyda babi ar y ffordd, mae cymaint i gynllunio amdano. Felly mae paratoi ar gyfer goblygiadau ariannol cyrhaeddiad newydd yn golygu y bydd arian yn un peth llai i feddwl amdano.

Mae Llyfryn cael babi yn cyflwyno rhai o’r pethau pwysicaf y mae angen i famau a thadau disgwylgar eu gwneud am eu cyllid cyn ac ar ôl i’r babi gyrraedd.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys:

  • hawliau, rheoli arian a hawliau yn y gwaith
  • cyfrifianellau hawdd-eu-defnyddio i helpu gweithio allan faint y gallai’r cyrhaeddiad newydd ei gostio, cynllunio cyllideb i’r teulu, a faint y gallai gwahanol fathau o ofal plant ei gostio mewn ardaloedd neilltuol, ac
  • adrannau mwy arbenigol sy’n ymdrin â materion ariannol ar gyfer rhieni mabwysiadol, rhieni o’r tu allan i’r DU, a rhieni profedigaethus.

Felly os ydych yn broffesiynwr iechyd neu gymdeithasol, gyflogwr neu riant eich hunan, dyma’r lle delfrydol i’w gymeradwyo ar gyfer cyngor ariannol clir, diduedd

Mae meithrin arferion da ynghylch rheoli arian ar oedran cynnar yn arbennig o bwysig. Mae ein gwaith gyda phobl ifanc yn canolbwyntio ar y ffordd orau i gefnogi rhieni plant ifanc, ac ar ddiwallu anghenion oedolion ifanc wrth iddynt ddechrau gwneud penderfyniadau ariannol drostynt eu hunain. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol newydd ryddhau datganiad i’r wasg ar bwyntiau sydd yn bwysig i bobl ifanc eu gwybod am arian a sut all rieni fynd at drafod y mater yma gyda’u plant mewn modd sydd ddim yn fygythiol.

RHIENI YN Y DEYRNAS UNEDIG YN CAEL ANHAWSTER SIARAD Â’U PLANT AM ARIAN

Yng Nghymru, mae’r ystadegau ychydig yn wahanol i’r DU:

  • Mae 52% o rieni yn gweld hi’n annodd i trafod materion ariannol gyda’u plant
  • Mae 73% o rieni yn cytuno taw nhw yw’r dylanwad mwyaf ar ddatblygiad sgiliau ariannol plant
  • Dywed 60% o rieni eu bod nhw yn trafod materion ariannol gyda’u plant yn rheolaidd

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig ystad eang o wasanaethau gan gynnwys offer a chyfrifanellau hawdd eu defnyddio eich helpu i lunio cyllideb, arbed arian a thorri eich costau.

Canfod Arian Parod yn Gyflym

Defnyddiwch ein offeryn Canfod Arian Cyflym i weld sut y gallwch ddod o hyd i arian a’i arbed yn gyflym trwy dorri’n ôl ar beth o’ch gwariant cyson.

Prawf Dyled

Dysgwch sut i reoli eich dyledion. Cymerwch ein prawf i wirio ac i ddeall eich lefel o ddyled a gweld sut y gallwch roi trefn unwaith eto ar eich dyledion.