You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Ceredigion Actif

Ceredigion Actif

 

Ceredigion Actif, ydy gwasanaeth y Cyngor Sir sydd â chyfrifoleb am arwain ar chwaraeon a darpariaeth hamdden.

Ewch i ymweld a’i gwefan newydd drwy glicio fan hyn

www.facebook.com/CeredigionActif

www.twitter.com/CeredigionActif

 

Cliciwch fan hyn i weld manylion eich canolfan hamdden lleol

 

 

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Hamdden, Cymunedau Gweithredol a’r gwasanaeth Ieuenctid yng Ngheredigion. Yn ogystal, mae’n cydweithio gyda Chwaraeon Cymru, y tîm Cyfeirio gan Feddygon Teulu ac ymarferwyr y bwrdd iechyd, gyda’r nod cyffredin o wella lles yng Ngheredigion. Mae Cynllun Gweithredu Gweithgarwch Corfforol Ceredigion yn flaenoriaeth i bawb sy’n ymwneud gyda lles, a byddwn yn ceisio gweithio gyda’n gilydd er mwyn cyflawni nod cyffredin o gyflawni’r targedau a osodwyd.

CAMPAU’R DDRAIG

Mae yn cydlynu, yn cynorthwyo, yn addysgu, yn hyfforddi staff ac yn casglu data ynghylch Campau’r Ddraig. Mae’r rhaglen eisoes wedi cael ei sefydlu yng Ngheredigion ac mae wedi cael ei hymgorffori mewn ffordd gadarn ym mhob ysgol. Ceir llwybrau datblygu neu lwybrau ymadael a sefydlwyd er mwyn cynnig darpariaeth barhaus o ran y chwaraeon a gynigir. Mae recriwtio gwirfoddolwyr yn hanfodol hefyd. Mae modd recriwtio gwirfoddolwyr o blith myfyrwyr yn y Brifysgol, disgyblion uwchradd y maent yn ymwneud gyda gweithgareddau 5 X 60, o blith rhieni egnïol, o blith y rhai sy’n dwli ar chwaraeon ac o blith gwirfoddolwyr medrus. Mae yn hyrwyddo gwerth gwirfoddolwyr, hynny yw: ‘Ni fydd gwirfoddolwyr yn cael eu talu, nid oherwydd eu bod yn ddiwerth, ond oherwydd eu bod yn werth y byd!’

 

 5 X 60Mae 5X60 yn rhaglen hanfodol arall sydd wedi gweddnewid y ddarpariaeth chwaraeon mewn ysgolion. Mae dogfen ‘Dringo’n Uwch’ y Cynulliad Cenedlaethol yn nodi bod targed wedi cael ei osod, sef sicrhau bod 90% o blant yn cymryd rhan mewn ymarfer corff cyson. Ceir swyddog 5×60 yn y saith ysgol uwchradd, a’u cylch gwaith nhw yw darparu cyfleoedd allgyrsiol i ddisgyblion o bob gallu i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau corfforol.

   

 

AML SGILIAU’R DDRAIG

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio rhaglen sgiliau generig sy’n canolbwyntio ar fedr penodol ac nid ar chwaraeon ei hun. Nod cychwynnol yw cyflwyno’r rhaglen hon i ysgolion, i’w chynnwys yn ystod amser addysgu y cwricwlwm, gan ymestyn y rhaglen i’r gymuned yn y dyfodol. Mae’r rhaglen yn cael effaith ddatblygiadol sylfaenol, o ‘Chwarae i Ddysgu’ o fewn y Cyfnod Sylfaen i ‘Aml Sgiliau’r Ddraig’ yng Nghyfnod Allweddol dau, ac ymlaen i 8 maes ‘Campau’r Ddraig.’ 

 

 

 

 

 

 ADDYSG GORFFOROL A CHWARAEON YSGOL

Mae yn cynorthwyo RHAGLEN AGChY gyda’i phrif dargedau o annog rhagor o ysgolion i ymgeisio am Wobr ActiveMarc, gwella lefelau Addysg Gorfforol ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, ac annog ysgolion i gymryd rhan yn Arolwg Ysgolion Chwaraeon Cymru.

 

 

 

 

   

CENHADON IFANC

Mae a thîm 5×60 yn cefnogi Cynllun Cenhadon Ifanc. Mae’r rhaglen hon eisoes yn gryf ac yn boblogaidd iawn yn yr ysgolion uwchradd ac mae 25 o Genhadon Aur neu Arian yng Ngheredigion. Er mwyn datblygu hyn ymhellach, anogir disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i fod yn Genhadon Efydd ym mis Medi, gan gyflawni rôl gweithredol yn y prosiect.