You are here: Home Adref Cadw’n Ddiogel Diogelwch Plant

Diogelwch Plant

Mae www.stopitnow.org.uk yn wefan ddefnyddiol i unrhyw un y mae ganddynt bryderon am gamdriniaeth rhywiol plant.  Mae ymgyrch Stop it Now! yn cynnal Llinell Gymorth Rhadffôn gyfrinachol ar gyfer unrhyw oedolyn y mae ganddynt bryderon ynghylch camdriniaeth rhywiol plentyn.  Mae hyn yn cynnwys y sawl sy’n gofidio am ymddygiad oedolyn arall tuag at blentyn neu blant, y rhai sy’n gofidio am eu meddyliau neu eu hymddygiad eu hunain tuag at blant a’r rhai sy’n pryderu am ymddygiad rhywiol plentyn neu berson ifanc (0808 1000 900 neu help@stopitnow.org.uk).

Mae www.parentsprotect.co.uk yn wefan er mwyn atal a chodi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth rhywiol plant, sy’n helpu oedolion i wneud y gorau y gallant i ddiogelu plant rhag camdriniaeth rywiol.  Mae’r wefan yn adnodd defnyddiol sy’n cynnwys gwybodaeth a chanllawiau, ac mae’n cynnwys rhaglen ddysgu 30 munud.

Stop it now a Parents Protect – Cyrsiau a  sesiynau codi ymwybyddiaeth

www.lucyfaithfull.org.uk – Sefydliad Lucy Faithfull yw’r unig elusen amddiffyn plant ar draws y DU y mae ei hunig waith yn ymwneud â ceisio lleihau’r risg y bydd plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.  Mae staff arbenigol yn gweithio gyda phawb sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth gan gynnwys oedolion gwrywaidd a benywaidd sy’n cam-drin;  pobl ifanc sy’n dangos ymddygiad rhywiol amhriodol;  dioddefwyr camdriniaeth ac aelodau teuluol eraill.  Gan fanteisio ar wybodaeth arbenigol, mae’r Sefydliad yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac aelodau’r cyhoedd.

 

Atal Anafiadau Annamweiniol i Bennau Babanod (NAHI)

“Dyw ysgwyd eich baban ddim yn dderbyniol”

Mewn Cynhadledd ar gyfer Cymru gyfan, lansiwyd ymgyrch iechyd cyhoeddus gan Wasanaeth Diogelwch Plant Iechyd Cyhoeddus Cymru, a gefnogir gan Blant yng Nghymru, er mwyn atal NAHI ymhlith babanod

Mae’r ffilm yn cynnig canllawiau defnyddiol i rieni a gofalwyr, er mwyn eu cynorthwyo i ddatblygu strategaethau er mwyn delio ag adegau o straen y byddant yn gyffredin i bob rhiant.  Mae’r fideo yn tarddu o waith a wnaethpwyd dros y deng mlynedd ddiwethaf gan dîm prosiect aml-ddisgyblaethol yn Awstralia, yn yr Ysbyty Plant yn Westmead, Sydney, De Cymru Newydd.

 Clip fideo – Dyw ysgwyd eich baban ddim yn dderbyniol!

‘Dyw ysgwyd eich baban ddim yn dderbyniol’ – Taflen

Mae babanod mewn perygl o gael eu hysgwyd yn ystod misoedd cyntaf eu bywyd, ac mae hyn yn gallu arwain at anaf difrifol;  ymhlith plant yr oedran hwn, anafiadau annamweiniol i’r pen yw achos mwyaf cyffredin marwolaeth neu anabledd yn y tymor hir oherwydd camdriniaeth.

Strategaethau ymdopi ymarferol ar gyfer y pwysau o fod yn rhiant

Mae astudiaethau yn dangos y gallai bod cymaint ag un o bob naw mam wedi ysgwyd eu baban, a bod dwy o bob naw wedi teimlo fel gwneud hynny.  Pan gaiff baban eu hysgwyd, gall hyn arwain at anaf i’r pen, anabledd a marwolaeth hyd yn oed.

Os yw’ch baban yn llefain o hyd ac rydych chi yn teimlo dan straen:

Lapiwch eich baban mewn lliain fach feddal, a’u rhoi i orwedd ar eu cefn yn y cot.  Yna, gadewch yr ystafell.

Ni fydd llefain yn niweidio’ch baban.  Gwnewch rywbeth er mwyn cael egwyl o’r sŵn:

  • Gwrandewch ar gerddoriaeth
  • Gwyliwch y teledu
  • Ffoniwch berthynas neu ffrind;  rhowch wybod i rywun sut ydych yn teimlo.

Peidiwch a gadael eich baban ar ben ei hun os yn bosib ond gofalwch eich bod yn bwrw golwg ar eich baban o leiaf bob 10 munud os bydd y llefain yn parhau.  Mae gofyn am help yn arwydd eich bod yn ymdopi.

Os ydych yn gofidio am y ffaith bod eich baban yn llefain neu os ydych yn gofidio am eu hiechyd yn gyffredinol – siaradwch gyda’ch Meddyg, eich Bydwraig neu’ch Ymwelydd Iechyd.

 

Llinellau Cymorth:

Galw Iechyd Cymru:  0845 4647

Cry-sis 08451 228 669

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant:  0300 330 0700

Llinell Gymorth NSPCC:  0808 800 5000  NSPCC

Samariaid  08457 90 90 90

Mumsnet:  www.mumsnet.com

Cwsg Diogel i Fabanod

Mae babanod angen llawer o gwsg yn y misoedd cyntaf o’u bywyd felly mae’n bwysig eu bod nhw’n cysgu mor ddiogel a phosib. 

Mae Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SMSB) yn farwolaeth sydyn ac aneglur lle nad oes unryhw achos wedi cael ei ddarganfod. Er bod achosion SMSB yn anghyffredin, mae’n gallu digwydd ac mae angen i rieni wybod am y camau sydd angen eu cymryd er mwyn lleihau’r siawns o hwn i ddigwydd.

Lullaby Trust - Mae Lullaby Trust yn darparu cefnogaeth arbennigol ar gyfer teuluoedd sy’n galaru,  hyrwyddo cyngor arbenigol ar gofal mwy diogel i fabanod wrth gysgu ac i godi ymwybyddiaeth o SMSB.

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch Cwsg Diogel i Fabanod, ewch i wefan  Safe to Sleep Public Education Website. (ond ar gael yn saesneg). Mi welwch amryw o ddeunyddiau i rannu ar gyfer rhannu gwybodaeth am Gwsg Diogel i Fabanod.