You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Ysgolion Bro

Ysgolion Bro

Mae ysgolion yn cyflawni rôl bwysig ac allweddol yn y gymuned.  Nid yn unig y mae ysgolion yn darparu addysg i ddisgyblion ac yn creu ysbryd cymunedol ymhlith rhieni, ond maent yn cael y cyfle, ac mae ganddynt y cyfleusterau yn aml, i gyrraedd y gymuned gyfan.

Beth yw ysgol fro?
Mae ysgol fro yn un sy’n darparu amrediad o wasanaethau a gweithgareddau, yn aml y tu hwnt i’r diwrnod ysgol, er mwyn helpu i fodloni anghenion eu disgyblion, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Ar draws Ceredigion, mae nifer o ysgolion eisoes yn darparu rhai gwasanaethau cymunedol gan gynnwys addysg i oedolion, cymorth astudio, cyfleusterau TGCh a rhaglenni chwaraeon cymunedol.  Ni cheir patrwm sylfaenol, fodd bynnag, o’r mathau o weithgareddau y gall ysgolion eu darparu, neu sut y gallent gael eu trefnu.  Gan weithio gyda phartneriaid lleol, mae modd i ysgolion ddatblygu cymaint neu gyn lleied o ddarpariaeth ag sy’n addas ar gyfer eu cymuned eu hunain yn eu barn nhw.

Mae Dysgu Bro yn darparu cyfleoedd dysgu i bobl Ceredigion yn eu cymuned, a fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at sicrhau cymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.  Am ragor o wybodaeth am y math o gyrsiau sydd ar gael ac ym mhle, trowch at y wefan.