You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Rhwydwaith 14-19 Ceredigion

Rhwydwaith 14-19 Ceredigion

Manylion Cyswllt: Elen James

Llwybrau Dysgu 14-19

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE.

Cyfeiriad e-bost: Elen.James@ceredigion.gov.uk

Rhif ffon: 01970 633655

Disgrifiad byr o’r gwasanaeth: Nod y polisi Llwybrau Dysgu 14-19 yw trawsnewid y ddarpariaeth a’r cymorth i ddysgwyr, codi cyflawniad a chyrhaeddiad, paratoi pobl ifanc ar gyfer swyddi sy’n gofyn am sgiliau lefel uchel neu addysg uwch a galluogi pobl ifanc yng Nghymru i gystadlu yn Ewrop a thu hwnt yn yr unfed ganrif ar hugain.

Rydym yn -

  • Sicrhau bod yr ysgolion uwchradd yn cynnal safonau a chyrhaeddiad addysgol uchel tra’n hyrwyddo cynhwysiant. 
  • Sicrhau bod yr ysgolion yn cyfarfod âg anghenion y disgyblion, y gymuned ehangach a’r economi.
  • Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i ysgolion uwchradd y Sir a’u cynorthwyo i gwrdd â gofynion statudol y Mesur 2009.

Yn ogystal rydym yn sicrhau cefnogaeth i ddysgwyr –  

Gwasanaeth Anogwyr Dysgu 14 – 19 – Gwasanaeth sydd ar agor i BAWB

Mae’n ofynnol bod pob ysgol uwchradd a sefydliadau addysg bellach yn sicrhau  bod y Gwasanaeth Anogwyr Dysgu ar gael i arwain, coetsio a mentora pobl ifanc i gynllunio eu llwybr dysgu unigol, gwneud penderfyniadau doeth, nodi amcanion a dod yn ddysgwyr annibynnol. Gall y gwasanaeth gael ei baratoi a’i gyflwyno gan unigolion neu grwpiau o oedolion yn dibynnu ar anghenion y person ifanc neu’r bobl ifanc.

Cymorth Personol (Cwnsela) – mae gan PAWB fynediad i’r cymorth

Mae Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009yn disgwyl i ysgolion dan arweiniad y Cyngor Sir a sefydliadau addysg bellachsicrhau bod pobl ifanc yn manteisio ar y gwasanaethau cymorth personol sydd ar gael. Gall ygwasanaethau hyn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i atebion a goresgyn sefyllfaoeddyn eu bywydau personol sy’n eu rhwystro rhag dysgu ac sy’n eu hatal rhag gwireddueu potensial.

Bydd cymorth personol gan y Cwnselydd, sy’n ymweld â’r sefydliad, yn cael ei dderbyn mewn ymateb i ddigwyddiadauarbennig ym mywyd person ifanc. Gall unrhyw ddysgwr ofyn ei hunan am weld Cwnselydd neu gall y sefydliad gyfeirio’r dysgwr at y Cwnselydd (gyda’i ganiatâd). Mae’r gwasanaeth â gynigir yn gwbl gyfrinachol.

Gall y bobl ifanc 14-19 oed hefyd dderbyncymorth personol drwy wasanaethau cymorth bugeiliol eu hysgol neu sefydliad. Bydd y rhai sy’n cynnig y gefnogaeth yn ymwybodol o’r gwasanaethau sydd ar gael yn lleol drwy’rgwasanaethau cymorth i ieuenctid ac yn medru cyfeirio at wasanaethau arbenigol os bydd gofyn.

Yn pa Iaith: Ddwy Ieithog

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.