You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Presenoldeb yn yr Ysgol

Presenoldeb yn yr Ysgol

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob plentyn oedran ysgol gorfodol (5 i 16 oed) gael addysg amser llawn addas.  Mae gan rieni gyfrifoldeb cyfreithiol dros sicrhau bod hyn yn digwydd – naill ai trwy gofrestru eu plentyn mewn ysgol neu wneud trefniadau eraill i roi addysg amser llawn addas iddynt.  Pan fydd plentyn wedi cofrestru mewn ysgol, mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar y rhiant i sicrhau eu bod yn mynychu’n rheolaidd. Mae’n ddyletswydd ar riant pob plentyn sydd wedi cyrraedd oedran ysgol gorfodol, i sicrhau ei fod ef/hi yn derbyn addysg lawn-amser sy’n effeithlon ac yn addas i oedran, gallu a thueddfryd y plentyn. Os yw’r plentyn yn ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol, mae hyn yn golygu presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol honno, ac ar yr adegau a bennir gan yr ysgol mewn cytundeb â’r awdurdod lleol. Yng Ngheredigion, mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg yn gyfrifol am sicrhau bod ysgolion yn cadw at eu dyletswyddau statudol mewn perthynas â phresenoldeb, ac mae’r gwasanaeth yn gweithio’n agos gydag ysgolion ac asiantaethau partner eraill i gefnogi rhieni fel eu bod yn cyflawni’u cyfrifoldeb cyfreithiol.

Cod Ymddygiad ar gyfer Hysbysiadau Cosb – Cyngor Sir Ceredigion

 

Ebost: Stuart.Bradley@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633619
Post: Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg
Gwasanaethau Dysgu
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE