You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol fydd yn penderfynu beth yw polisi’r ysgol o ran gwisg neu ffordd o wisgo. Os oes gennych unrhyw gwyn am y polisi gwisg ysgol neu ffordd o wisgo, siaradwch â chorff llywodraethu’r ysgol.

Help gyda chostau gwisg ysgol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sefydlu cynllun ar gyfer darparu cymorth ariannol i rai teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol i’w plant pan fyddant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd. Gweinyddir y Cynllun gan Awdurdod Lleol Ceredigion ar ran y Cynulliad.

Telir y grant i ddisgyblion fydd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 ysgolion uwchradd Ceredigion ac hefyd, bydd disgyblion fydd yn mynychu ysgolion arbennig, sefydliadau adnoddau anghenion arbennig a phlant fydd wedi cyrraedd 11 mlwydd oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac yn mynychu unedau cyfeirio plant yn deilwng i’r grant.

Am fwy o wybodaeth ar y grant yng Ngheredigion