You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Dysgu a Datblygiad

Dysgu a Datblygiad

Cymraeg i Blant – Ceir cyngor ac adnoddau ar eu gwefan ar gyfer cyflwyno 2 iaith i blant.
http://cymraeg.llyw.cymru/learning/cymraegiblant/?lang=cy

 

Gellir lawrlwytho canllawiau arfer da ac amrywiaeth o adnoddau ar ‘Early Home Learning Matters’ oddi ar wefan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant (Teulu a Rhianta gynt).                                                             http://www.familyandparenting.org/publications

 

Mae Agored Cymru yn cynnig cyfle i rieni dderbyn achrediad ar ôl cwblhau cwrs rhianta.  Gall ennill cymhwyster ffurfiol roi hwb i hunan-barch rhieni a’u hannog i barhau â’u haddysg neu i ddod o hyd i waith. Gweler gwefan Agored Cymru am ragor o wybodaeth:

http://www.agored.org.uk/default.aspx?id=236&natcode=HF11CY003&lang=  (rhianta cadarnhaol)
http://www.agored.org.uk/default.aspx?id=236&opusid=CCX935&natcode=HF11CY019  (Cysylltiadau Teuluol)

 Gallant hefyd gwblhau Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma mewn Gofalu am Blant Lefel 1 y Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal, Addysg a Iechyd.  Maent yn addas ar gyfer pobl ifanc 14-19 mlwydd oed yn ogystal â rhai oedolion, y rhai ag anghenion addysgol arbennig neu ddysgwyr y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. http://www.cache.org.uk/Qualifications/CYP/CYPL1/Pages/CACHE-Level-1-Award,-Certi%EF%AC%81cate-and-Diploma-in-Caring-for-Children-(QCF).aspx

Chwarae a’r blynyddoedd cynnar:  genedigaeth i saith oed –  Mae’r daflen wybodaeth hon, a baratowyd gan Chwarae Cymru, yn archwilio beth yw chwarae a’i bwysigrwydd ar gyfer datblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar (genedigaeth hyd at saith oed).  Mae hefyd yn archwilio pwysigrwydd swyddogaethau oedolion, eiriolaeth a hawl y plentyn i chwarae.
http://www.playwales.org.uk/eng/informationsheets

 

Learning and Play – giving your child the best start
Mae’r tudalen hyn yn esbonio pam mae chwarae ac amser gyda rhieni yn rhoi cychwyn da iawn i blant ifanc iawn pan fyddant yn mynd i’r ysgol.  Mae’n cynnwys cyngor a syniadau ymarferol.                                                �
http://www.familylives.org.uk/advice/toddler-preschool/learning-play/how-children-learn-through-play/

 

Mae gwefan ‘Talk To Your Baby’ yr Ymddiriedolaeth Lythrennedd yn cynnwys cyfres o gynghorion cyflym i rieni ac ymarferwyr i helpu plant i ddatblygu sgiliau siarad a gwrando da.  Mae pob taflen ar gael yn ddwyieithog mewn tair ar ddeg o ieithoedd.
http://www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby/resources/418_q

 

Mae gwefan ‘Their Words for Life’ yr Ymddiriedolaeth Lythrennedd yn cynnwys cyngor ac adnoddau i rieni ynglŷn â helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd hanfodol.                                                        http://www.wordsforlife.org.uk/

 

Therapy Directory - Mae Therapy Directory yn rhestri ymarferwyr ar draws y DU, gan adael i ymwelwyr i chwilio am ymarferwyr sy’n agos iddynt ac sydd yn addas ar gyfer ei gofynion. Gweler erthyglau wedi ei hysgrifennu gyda arbenigwyr, digwyddiadau lleol gallwch ymuno a gwahanol fathau o therapi sydd ar gael.  (Mae’r wefan hon ond ar gael yn saesneg)

 

Elusen sy’n gweithio ym maes cyfathrebu i blant yw I CAN, ac mae’n darparu gwybodaeth, cyngor, adnoddau a chymorth i rieni a gweithwyr proffesiynol er mwyn cefnogi anghenion cyfathrebu plant.  Mae gan I CAN Wasanaethau Ymholiadau Cymorth hefyd, ar-lein trwy wefan Talking Point ac yn bersonol trwy eu hasesiadau lleferydd ac iaith amlddisgyblaethol i blant.  Rhif ffôn:  020 7843 2544 neu anfonwch e-bost i:  help@ican.org.uk                                                          �
http://www.ican.org.uk/

 

Mae Peers Early Education Partnership (PEEP) wedi datblygu deunyddiau Learning Together i gefnogi rhieni ac ymarferwyr.  Ceir gwybodaeth a syniadau ar gyfer pethau y gall rhieni eu gwneud gartref gyda babanod hyd at blant pedair oed.  Ewch i wefan Peers Early Education Partnership am ragor o wybodaeth.
http://www.peep.org.uk/section.asp?id=30&cachefixer=cf17225978334996

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu 2 dudalen Facebook ‘Mae addysg yn dechrau yn y cartref’ yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer rhieni a gofalwyr.  Maent yn cynnig cyngor a dolenni i wefannau sy’n gallu eu helpu i gefnogi eu plant i ddysgu yn eu cartrefi.  www.Facebook.com/beginsathome a www.facebook.com/dechraucartref

 

Mae gwefan Family Lives yn cynnwys clipiau fideo, taflenni i’w lawrlwytho, a rhagor o gyngor a gwybodaeth ar-lein http://familylives.org.uk/ Maent hefyd yn rhedeg llinell gymorth Saesneg gyfrinachol am ddim i rieni, sydd ar agor rhwng 7am a hanner nos. Gall rhieni yng Nghymru ddefnyddio hon hefyd (Rhif ffôn:  0808 800 2222).

Mae gwefan The Solihull Approach yn cynnwys taflen wybodaeth i rieni, Teenage Brain Development’