You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cynllun Ysgolion Iach

Cynllun Ysgolion Iach

Beth yw ysgol hybu iechyd?

Diffiniwyd ysgol sy’n hybu iechyd gan CYIRhC fel un sy’n…

… gwneud ati i hybu ac amddiffyn lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy weithrediad cadarnhaol a moddion megis polisi, cynllunio strategol a datblygiad staff o ran ei chwricwlwm, ei hethos, ei hamgylchedd ffisegol a’i pherthnasau â’r gymuned.

Mae prosiect Ysgolion Iach yn rhan o rwydwaith Ysgolion Iach Cymru Gyfan.  Mae pob ysgol gynradd ac uwchradd ar draws Ceredigion yn cymryd rhan ac yn gweithio ar yr holl agweddau ar iechyd a lles, gan gynnwys:

  • Maeth
  • Ymarfer Corff
  • Yr Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Ymgyrchoedd Hyrwyddo Iechyd
  • Iechyd Rhywiol
  • Sylweddau

Mae pawb yn yr ysgol yn ymwneud â’r gwaith o asesu’r ysgol yn unol â’r safonau sy’n ofynnol a bydd ysgolion sy’n bodloni’r holl safonau yn sicrhau gwobr ysgol iach.