You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cynghorau Ysgol

Cynghorau Ysgol

Llais Disgyblion Cymru   

 

Cynghorau Ysgol

Rhaid i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig yng Nghymru gael cyngor ysgol sydd yn cwrdd â gofynion sylfaenol, fel yr amlinnellir yn rheoliadau Cynghorau Ysgol Cymru.

Sut galla’i ddod yn rhan o’r hyn mae cyngor yr ysgol yn ei wneud?

 

Gelli di ddod yn rhan o’r hyn mae cyngor yr ysgol yn ei wneud drwy sefyll etholiad. Dylai pawb yn yr ysgol gael cyfle i sefyll os ydyn nhw am wneud hynny. Os dwyt ti ddim yn cael dy ethol yn aelod o’r cyngor, gelli di gymryd rhan mewn penderfyniadau o hyd drwy wneud yn siwr bod dy gynrychiolydd yn nodi dy safbwynt a bod cyngor yr ysgol yn trafod y safbwynt hwnnw. Bydd dy gynrychiolydd yn rhoi gwybod i ti wedyn beth benderfynodd y cyngor. Mae gan rai cynghorau ysgol is-bwyllgorau neu grwpiau gweithredu eraill sy’n gysylltiedig â’r cyngor, ac mae’n bosibl y gallet ti fod yn rhan o’u gwaith nhw. Mae Eco-bwyllgorau, Grwpiau Gweithredu ar Faethiad mewn Ysgolion, a Mentoriaid Cyfoedion yn enghreifftiau o grwpiau o’r fath. Sut bynnag rwyt ti am chwarae dy ran, dylet ti gael y cyfle i wneud hynny!

Pa fath o bethau gall cyngor yr ysgol eu gwneud, a pha wahaniaeth gall e’ ei wneud?

Gall cyngor yr ysgol drafod unrhyw beth sy’n achosi pryder i ti ac unrhyw beth a fyddai, yn dy farn di, yn gwneud yr ysgol yn lle gwell i fod ynddo. Gallai’r pethau hyn fod yn gysylltiedig ag amgylchedd yr ysgol (e.e. cyflwr y toiledau, llai o sbwriel o amgylch yr ysgol), newid polisïau (e.e. gwisg ysgol, y polisi gwrth-fwlio), neu unrhyw beth sy’n effeithio ar ansawdd dy addysg yn yr ysgol (e.e. cyfarpar chwaraeon, ffyrdd gwahanol o addysgu a dysgu).

Mae disgyblion yn dweud wrthym fod cyngor yr ysgol yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn, a hynny am fod disgyblion yn cael cyfleusterau gwell o ganlyniad i faterion sydd wedi’u codi yng nghyfarfodydd cyngor yr ysgol, ond hefyd am fod pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod rhywun yn gwrando arnyn nhw.