You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cymorth Ariannol

Cymorth Ariannol

Yn ystod addysg eich plentyn efallai y gwelwch fod angen rhywfaint o gymorth ariannol i helpu chi i gefnogi eich plentyn.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnig cymorth ariannol trwy’r canlynol:

Am fanylion pellach ynghlych pwy sy’n gymwys I gael cymorth ar unrhyw un o’r uchod cysylltwch â:

Cyllid Myfyrwyr
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

Ffôn: 01970 633650
 
Ewch i dudalen Cefnogi Myfyrwyr Cyngor Sir Ceredigion am fwy o wybodaeth.
 

Mae cymorth ychwanegol ar gael drwy:

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) ar gael i ddysgwyr 16 oed a mwy sy’n dod o aelwydydd a chanddynt incwm o £30,810 neu lai. Swm o arian yw hwn a delir bob wythnos i ddysgwyr sydd wedi llofnodi contract LCA gyda’u hysgol neu eu coleg a gellir ei ddefnyddio i helpu i dalu costau teithio, llyfrau neu offer ar gyfer cwrs. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’ch ysgol/coleg lleol neu ewch i www.learning.wales.gov.uk
 
 

Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Mae holl geisiadau newydd am gymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr yn awry n dod o dan gylch gwaith y cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.  Am fwy o wybodaeth am pa gymorth sydd ar gael I chi ewch I’r wefan ganlynol.Cyllid Myfyrwyr Cymru  

 

Hawl i Gymorth Cludinat

Mae null yn darparu gwybodaeth am deithio ar gyfer plant sy’n mynychu ysgol neu ar gyfer Addysg ôl 16.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Uned Cludiant Teithwyr Gorfforaethol.  
 
CPTU
Uned Trafnidiaeth
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
 
Rhif Ffôn: 01970 633555
E-bost: cptu@ceredigion.gov.uk
 

A oes angen Cymorth Ariannol arnoch er mwyn prynu cyfrifiadur neu liniadur

 Y wefan ar gyfer y cynllun hwn yw Get on line at homeY lle hawdd i sicrhau’ch cyfrifiadur cyntaf fforddiadwy iawn a fydd yn barod ar gyfer y rhyngrwyd.

 Rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig yn y DU neu fod yn cael o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol er mwyn manteisio ar y pris rhatach.

  •  Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans ceisio gwaith
  • Credyd pensiwn
  • Lwfans Byw i’r Anabl
  • Lwfans Gweini / Lwfans Gweini Cyson
  • Lwfans Gofalwr
  • Budd-dal Analluogrwydd / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Elfen anabledd y Credyd Treth Gwaith

 

Family Fund

Family Fund yw darparwr grantiau mwyaf y DU i deuluoedd incwm isel sy’n magu plant a phobl ifanc anabl a difrifol wael.  Maent  yn helpu i leddfu’r pwysau ychwanegol y mae teuluoedd yn ei wynebu.  Maent yn medru helpu gydag eitemau hanfodol fel peiriannau golchi, oergelloedd a dillad ond hefyd gallwn ystyried grantiau ar gyfer teganau synhwyraidd, cyfrifiaduron a gwyliau gyda’i gilydd y mae eu mawr angen ar deuluoedd.