You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Cinio Ysgol

Cinio Ysgol

Rhaid i’r holl fwyd a ddarperir gan awdurdodau lleol gyrraedd y safonau maeth cenedlaethol. Mae’r rhain yn sicrhau bod plant yn derbyn deiet iach a chytbwys. Mae’r canlynol yn ofynnol dan y safonau newydd, a gyflwynwyd ym mis Medi 2006:

 • Cig, dofednod neu bysgod olewog o ansawdd uchel ar gael yn rheolaidd 
 • O leiaf dau ddogn o ffrwythau a llysiau gyda phob pryd 
 • Bara, grawnfwyd arall a thatws ar gael yn rheolaidd 

Hefyd, ceir rheolyddion ar y bwydydd canlynol:

 • Mae bwydydd wedi’u ffrio wedi’u cyfyngu i ddau ddogn neu lai yr wythnos
 • Mae diodydd melys, creision, siocled a phethau da eraill wedi’u tynnu o brydau bwyd a pheiriannau gwerthu mewn ysgolion.

Cyflwynwyd safonau pellach ar gyfer bwyd heblaw cinio ym mis Medi 2007.

Prydau Ysgol

 

Prydiau Ysgol am Ddim

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael cinio neu laeth am ddim, neu y caiff ffrwythau a llysiau am ddim yn yr ysgol. Rhaid i awdurdodau lleol ddarparu cinio am ddim i blant cymwys, prydau y telir amdanynt os gofynnir am hynny, a goruchwyliaeth a chyfleusterau da er mwyn i blant fwyta’n ddiogel.

 

Byddwch yn teilyngu ciniawau am ddim ar gyfer eich plentyn/plant os ydych yn cwrdd â’r DDAU faen prawf canlynol : -

1. Mae’r plentyn/plant (4+ blwydd oed) yn mynychu ysgolion a reolir gan Awdurdod Lleol Ceredigion amser llawn ac

2. Mae’r plentyn/plant yn byw gyda rhiant, cymar neu warcheidwad cyfreithiol sydd ar y pryd yn derbyn:

 • Ategiad Incwm; neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm; neu 
 • Cymorth o dan Rhan VI y Ddeddf Mewnfudiad a Noddfa 1999; neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy’n Seiliedig ar Incwm (IR)
 • Credyd Treth Plant ond nid Credydd Treth Gwaith a bod gennych incwm blynyddol, fel y’i hasesir gan Gyllid a Thollau EM, sydd ddim yn fwy na £16,040 NODER: Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys; neu
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth

Cwestiynau Cyffredin ar Brydau Ysgol am Ddim

Am fwy o wybodaeth ar ginio am ddim yng Ngheredigion