You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Addysg Ddewisol Gartref

Addysg Ddewisol Gartref

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Rhieni Plant a Phobl Ifanc cael Addysg Ddewisol Gartref

Plant a Phobl Ifanc sy’n Cael Addysg Ddewisol Gartref

Rhieni sy’n meddu ar y ddyletswydd sylfaenol dros addysg plentyn, ac mae gan rieni yr hawl gyfreithiol i addysgu eu plentyn gartref.  Gall rhieni ddewis arfer yr hawl hon am amrywiaeth o resymau.  Os byddwch yn dewis gwneud hyn ac os yw’ch plentyn eisoes yn ddisgybl cofrestredig, rhaid i chi hysbysu ysgol eich plentyn o’r ffaith eich bod yn dymuno tynnu eu henw oddi ar gofrestr yr ysgol mewn ffordd ysgrifenedig.  Rhaid i’r ysgol ddweud wrth Adran Addysg Ceredigion cyn pen pythefnos eich bod wedi dewis addysgu eich plentyn gartref.                  

Os nad yw’ch plentyn wedi cael eu cofrestru mewn ysgol, byddai o gymorth pe bai modd i chi gysylltu â’r ALl, fel bod modd i ni gyflawni ein rhwymedigaethau tuag at eich plentyn.  Rhaid i’r plentyn barhau i gael addysg tan y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn ystod y flwyddyn ysgol pan fyddant yn cyrraedd 16 oed.

Beth yw Addysg Ddewisol Gartref?

Addysg Ddewisol Gartref yw pan fydd rhiant yn dewis cymryd cyfrifoldeb personol dros ddarpariaeth addysgol eu plentyn, gan gynnwys cynllunio a darparu rhaglen addysgol.

 

Mae angen i’r holl ddarpar deuluoedd sy’n bwriadu addysgu eu plant gartref fod yn hollol ymwybodol o’u rôl a rôl yr ALl.  Mae ALl Ceredigion yn awyddus i’ch cynorthwyo ac i sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad gwybodus am addysg eich plentyn.

 

I gael sgwrs anffurfiol am Addysg Ddewisol Gartref neu os hoffech gael help ac arweiniad pellach, cysylltwch â’r:

            

Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg
Gwasanaethau Addysg
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Ffôn:  01970 633651