You are here: Home Adref Addysg a Hyfforddiant Addysg 3 oed wedi ariannu

Addysg 3 oed wedi ariannu

 

Cliciwch ar y darlun i agor y daflen gwybodaeth

3-year-old-funded-settings-in-Ceredigion-CYM1Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad i ddatblygu addysg y blynyddoedd cynnar yng Nghymru.  Mae gan y Cyngor rwymedigaeth i gynnig lle rhan-amser am ddim mewn sefydliad addysg neu mewn lleoliad cymeradwy i bob plentyn 3 oed yng Ngheredigion, yn ystod y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed. Mae hyn yn golygu y gall pob plentyn tair oed dderbyn 10 awr o addysg am ddim yr wythnos (Tymor yr Ysgol)

*Y dyddiadau cymhwyso er mwyn sicrhau bod plant 3 oed yn cael lle:

Os yw’ch plentyn yn 3 oed rhwng: Bydd modd derbyn eich plentyn yn ystod:
1 Ebrill a 31 Awst (cynwysedig) Tymor yr Hydref
1 Medi a 31 Rhagfyr (cynwysedig) Tymor y Gwanwyn
1 Ionawr a 31 Mawrth Tymor yr Haf

Mae modd cynnig y ddarpariaeth hon trwy gyfrwng dosbarth meithrin mewn ysgol awdurdod lleol neu thrwy gyfrwng Cylch Meithrin neu Grŵp Chwarae cofrestredig.  I gael gwybod mwy am hyn, cysylltwch â’r Adran Addysg ar 01970 633601 neu anfonwch e-bost at addysg@ceredigion.gov.uk neu siaradwch gydag arweinydd y lleoliad.

Sylwer y bydd yr arian yn cael ei dalu i’r lleoliad yn uniongyrchol.  Dylech fod yn ymwybodol o’r ffaith na fydd y cyllid hwn yn talu’r tâl llawn a godir gan y lleoliad efallai, felly efallai y bydd gofyn i chi dalu tâl o hyd.  Dylech siarad gyda lleoliadau unigol er mwyn trafod hyn yn fanylach.

 

Darparwyr Addysg Cofrestredig yng Ngheredigion

Dilynwch y cyswllt hwn i weld rhestr o Ddarparwyr Addysg cofrestredig ar gyfer plant 3 oed yng Ngheredigion.

Cliciwch yma am dyddiadau Ysgol

 

Beth am ofal plant amser llawn?

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion yn darparu gwybodaeth ynghylch y ddarpariaeth gofal plant yn eich ardal chi, gan gynnwys gofal cofleidiol.   Mae angen mwy o ofal plant ar nifer o deuluoedd er mwyn cyd-fynd â’r oriau rhan-amser sydd ar gael yn y Feithrinfa.  I fodloni’r angen hwn, gallech gyflogi gwarchodwr plant neu famaeth.

Beth yw gofal cofleidiol?

Gofal plant yw hwn ar gyfer plant 3 i 4 oed, y mae’n ‘cofleidio’ sesiwn addysg y blynyddoedd cynnar, er mwyn cynnig gofal plant estynedig i rieni.  Fel arfer, cynigir y gofal cofleidiol gan grwpiau chwarae, Cylchoedd Meithrin neu feithrinfeydd dydd.

Am wybodaeth bellach ynghylch Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar yng Ngheredigion, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ar 01545 574187 neu anfonwch e-bost at fis@ceredigion.gov.uk

Estyn

Bydd Estyn yn arolygu’r holl ddarpariaeth gofal plant sy’n darparu’r addysg am ddim i blant 3 oed, ynghyd â dosbarthiadau meithrin.  Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ond mae’n cael ei hariannu ganddi.

Fel rhan o’i rôl, mae Estyn yn gyfrifol am:

• hyfforddi a chofrestru arolygwyr addysg feithrin
• monitro ansawdd arolygiadau ac adroddiadau arolygu
• bwrw golwg arall ar unrhyw leoliad y mae rhywun arall yn nodi bod ei safonau lawer yn is na’r safon addysg ofynnol

Rhaid i Brif Arolygydd Estyn hysbysu Llywodraeth Cymru o:
• ansawdd a safon addysg feithrin
• datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol plant y maent mewn addysg feithrin.